Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 71 / 2008
Разпореждане по НОХД №71/2008г.
Разпореждане
06-10-2008

           Подписаният подполковник Юлиян Банков - съдия-докладчик по делото, след като го проучих, установих, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В Софийски военен съд е  внесен обвинителен акт срещу ст. серж. Б. А. А. от поделение ХХХХХХХ – София, за престъпления по чл. 152, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, предл. 2 и т. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. чл. 18, ал. 1 от НК; по чл. 152, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, предл. 2 и т. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. чл. 18, ал. 1 от НК; чл. 150, ал. 1 от НК; чл. 150, ал. 1 от НК.

…………………………………………………………………….

Предвид горното  и на основание чл. 249, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК

                     Р А З П О Р Е Ж Д А М:

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 71/2008 г. по описа на Софийски военен съд и ВРЪЩАМ делото на СВОП за допълнително разследване, при което да се отстранят посочените  процесуални нарушения в обстоятелствената част на разпореждането, както и тези, посочени в решението на ВАпС от 21.05.2008 г.

София, 10.06.2008 г.                                                                       СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: /п/

В сила на 10.06.2008г.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg