Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 82 / 2008
Разпореждане по НОХД №82/2008г.
Разпореждане
06-10-2008

          Днес, 07.07.2008 година, в гр. София, Съдебната палата, долуподписаният полк. Стефан Илиев - съдия докладчик по НОХД № 82/2008 год. по описа на  Софийски военен съд,  като се запознах с материалите по делото и проверих обстоятелствата по чл. 248, ал.2 от НПК установих, следното:

1. Делото е подсъдно на Софийски военен съд – предадения на съд по обвинение в извършване на престъпление по чл.311, ал.1 от НК, бивш военен служител В.М.К. е извършил деянието на територията на поделение ХХХХХ при изпълнение на служебните си задължения.

…………………………………………………………………………………….

         Изложеното налага съдебното производство да бъде прекратено, поради което и на основание чл.249, ал.2 във вр. с ал.1, вр. чл.248, ал.2 т.3 НПК,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство и връщам делото за допълнително разследване при което да бъдат отстранени допуснатите нарушения.

                                                                  СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК: /п/

В сила на 07.07.2008г.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg