Писмо до ВСС относно ''Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници – март 2014 г.''

  С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

София-1000, бул. Витоша, 2, партер, тел./факс: 980 00 61, e:mail: svs1990@abv.bg

Изх. № 588

14.05.2014 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА

НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛПАКЧИЕВ,

        След запознаване с изготвения от ръководената от Вас комисия Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници – март 2014 година и приет от ВСС с Решение по Протокол № 16/10.04.2014г. - т. 78, искам да изразя несъгласието си с констатациите в него, касаещи Софийския военен съд – т.ІІ.6, стр. 11, а именно, че: „…От ВС – София не са постъпвали данни по отношение на това какъв процент дела се разпределят на административния ръководител и на неговия заместник и издавана ли е заповед във връзка с изпълнение на препоръчителното решение на ВСС от 2010 година…”. Този извод е отразен и в Приложение № 6 към Анализа.

На 21.03.2013 година на служебната страница на съда е получено писмо от Вас, адресирано до „…Председателите на Апелативните съдилища, окръжните съдилища, районните съдилища, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Административните съдилища….” с изх. № 91-00-051/20.03.2013 г. Писмото е заведено в деловодството на съда с вх. № 46/21.03.2013г. Тъй като същото не е адресирано до „Председателите на Военните съдилища” аз съм поставил резолюция „КД” и не съм изготвил и изпратил в ръководената от Вас комисия исканата в писмото информация.

Искам да Ви уверя, че до настоящия момент в качеството ми на Административен ръководител - председател на СВС /а в мое отсъствие и зам.-административният ръководител/ винаги точно и в срок сме изпълнявали указанията и исканията на ВСС или на комисиите към него, когато същите са били адресирани лично до Административния ръководител на съда или до Административните ръководители на Военните съдилища.

Освен това, считам че изготвеният от ръководената от Вас комисия Анализ на натовареността на председателите на съдилищата и техните заместници – март 2014 година, въз основа на данни, събрани през месец март 2013г. не отразява коректно действителното състояние на този въпрос към март 2014 година, тъй като за изминалия период от една година във всеки орган на съдебната власт е възможно да са приемани нови правила или издавани нови заповеди, с които да са определяни или променяни процентите на натовареност на административните ръководители и техните заместници.

За Ваше сведение, със Заповед № 36/18.02.2011 година съм обявил утвърдени от мен „Правила за организацията и реда за използване на програмния продукт „LAW CHOICE” за разпределение на делата на случаен принцип в СВС” и съобразявайки се с Решение на ВСС по Протокол 25/01.07.2010 г. съм определил процент на натовареност за всички видове дела на Административния ръководител – председател на съда от 50 до 100 % в зависимост от моментната натовареност на съда и броя на съдиите /отпуск, командировка, болнични/, а на зам. административния ръководител и на всички останали съдии - 100 % натовареност за всички видове дела. След приемане на Правилника за администрацията на съдилищата /ПАС/, обн. ДВ, бр. 8/28.01.2014 г., в Софийския военен съд бяха изготвени и утвърдени от мен нови „Правила за организацията и реда за използване на програмния продукт „LAW CHOICE” за разпределение на делата на случаен принцип”.  В раздел VІ, т. 4 от тези Правила на Административния ръководител – председател на съда е определен процент на натовареност минимум 70 % за всички видове дела, а на зам. - административния ръководител и всички останали съдии - 100 % за всички видове дела. Тези правила се прилагат от 05.02.2014 г. и отменят утвърдените с моя Заповед № 36/18.02.2011г. „Правила за организацията и реда за използване на програмния продукт „LAW CHOICE” за разпределение на делата на случаен принцип в СВС”.

С оглед изложеното считам, че направеният в Анализа от месец март 2014 година извод за непредоставяне на информация от Софийския военен съд по посочените въпроси е неправилен и влияе негативно върху доброто име на съда в обществото.

Моля да извършите корекция в Анализа в частта касаеща Софийския военен съд въз основа на представените в писмото ми данни относно процента на натовареност по видовете дела, които се разпределят на административния ръководител - председател на съда и на неговия заместник и издавана ли е заповед във връзка с изпълнение на препоръчителното решение на ВСС по Протокол 25/01.07.2010 г.  

В подкрепа на горното Ви изпращам за сведение копия от Заповед № 36/18.02.2011 г. на Административния ръководител на СВС; копие от Ваше писмо изх. № 91-00-051/20.03.2013 г.; Извлечение от „Правила за организацията и реда за използване на програмния продукт „LAW CHOICE” за разпределение на делата на случаен принцип в СВС”, в сила от 05.02.2014г.; копие от Ваше писмо изх. № 91-00-083/26.11.2012 г.; копие от Ваше писмо изх. № 91-00-043/05.03.2013 г.; копия на писма от Председателя на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, съответно с изх. № 91-00-031/11.02.2013г. и изх. № 91-00-139/24.10.2013 г.; копие на Писмо от Председателя на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” с изх. № 04-00-120/12.11.2012г.; копие на писмо от Председателя на комисията по предложенията и атестирането с изх. № 091-00-086/29.11.2012г.; копие на писмо с изх. № 91-00-076/05.06.2013г.; копие на писмо от Председателя на комисия „Бюджет и финанси” с изх.№ 91-00-168/27.11.2013 г.; копие на писмо с изх. № 04-00-105/15.10.2013г.; копие на писмо от Зам. председател на комисия „Международна дейност” с  изх. № 97-00-138/07.05.2014 г.

Становището е обсъдено и прието единодушно от всички съдии в Софийския военен съд на 13.05.2014 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС:/п/

ПОЛК. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg