Ден на отворените врати - 2014 г.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

               

 

                Инициативата „Ден на отворени врати" се организира и провежда за втора поредна година от Военен съд гр. София, с амбицията това събитие да стане традиционно и е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието на обществото в работата на съда. За провеждането на инициативата, обществеността беше информирана чрез публикация на сайта на съда.

 

                На 13 май 2014г.от 9.45 часа в сградата на Съдебната палата в град София бе открит деня на отворените врати, в който активно участие взеха целева група от студенти ІІІ, ІV и V курс от Департамент „право” на Нов български университет.

 

               Те бяха посрещнати и приветствани от Административния ръководител - Председател на съда полк. Свилен Александров, който ги запозна със спецификата на работата на магистратите и функциите на военния съд. Посетителите разгледаха кабинетите на съдиите, посетиха сградата и работните помещения на Софийски военен съд и се запознаха със структурата на институцията  и информация свързана с организацията на работа на магистратите и съдебните служители.

 

                В процеса на презентиране съдия Лидия Евлогиева представи интересни факти и събития от историята на Съдебната палата в град София, в която се помещава Софийски военен съд и изнесе лекция във връзка с военното правораздаване, структурата на съдебния орган, видовете разглеждани дела, дейността на регистратурата и на съдебното деловодство по образуване и движение на делата, дейността на съдебните секретари, правомощията и дейността на съдиите, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове и за тяхното обжалване.

 

                 На присъстващите бяха раздадени папки с информационни материали свързани с историята за създаването на съда, неговата специфика и функциите, които изпълнява.

 

                В 10.30 часа в Заседателна зала № 18, ет.4 на Съдебната палата студентите участваха в симулативен наказателен процес по реален казус, в рамките на който отлично се справиха с функциите на съдии, прокурор и защитници, като показаха задълбочени правни знания по приложението на материалния и процесуалния закон. Съдебното заседание по делото се проведе по реда на Наказателно-процесуалния закон и завърши с присъда, постановена от студентите, в качеството им на съдебен състав по делото.

 

                След приключване на симулирания наказателния процес, студентите се срещнаха с ръководството на съда и магистратите. Председателят на съда полк. Александров представи военните магистрати. В тяхно присъствие бе извършена демонстрация на официалния сайт на Софийски военен съд, като студентите бяха запознати с основните възможности, които той предлага и информационните услуги от които могат да се възползват при търсене на важна за тях информация. Интернет страницата на съда съдържа още информация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни актове.

 

               В заседателната зала бе извършено публичното разпределение на новопостъпилите съдебни дела чрез използване на програмен продукт „Law Choise”, на принципа на случайния подбор, посредством мултимедийна презентация, разяснявайки начина на функциониране на електронната система за случайно разпределение на делата. Целта на демонстрацията бе студентите да се запознаят с реда и начина, по който делата се разпределят на съдиите за проучване и решаване с оглед повишаване доверието на гражданите към съдебната власт.

 

                 Студентка от НБУ встъпи в ролята на Председател на Софийски военен съд и разпредели едно наказателно дело, с което бе определен съдия-докладчик.

  

                Всички присъстващи имаха възможност да зададат въпросите си и да получат отговори в рамките на компетентността на  Военен съд гр. София.

 

 

 

Галерия със снимки от събитието


нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg