Прессъобщение

В денят на отворените врати на Висшият съдебен съвет, проведен на 7 юни 2019г., по изрично заявено желание на гости от страната да посетят и се запознаят със спецификите на военното правораздаване, в тясно сътрудничество със Софийския военен съд, ученици от училища - партньори на Районен съд – гр. Девин бяха любезно посрещнати в седалището на съда находящо се в Съдебната палата на град София, бул. „Витоша“ № 2.

Изборът да посетят Софийския военен съд бе продиктуван от иновативното му участие в Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и желание за обогатяване познанията им относно статута, структурата и функциите на военното правораздаване в Република България, формиране на правна грамотност и култура, постигане на по-висока степен на информираност и разбираемост от подрастващите към специализираното правосъдие.

 Учениците и техните преподаватели бяха посрещнати в сградата на Съдебната палата – храма на българското правосъдие. С информационен тур по време на инициативата младежите научиха изключително интересни факти за историята на монолитната сградата – забележителната архитектурата, строежа, безупречното художествено оформление – над 70 фигурални композиции и релефи от бронз на българския художник и скулптор Любомир Далчев, стъклописите на забележителния художник Иван Пенков, бронзовите лъвове на входа на  Съдебната палата - дело на скулптора Величко Минеков, известен с монументалната си пластика. Вълнение и респект у подрастващите предизвикаха поставените надписи на латински и български език: „Правосъдието е основа на държавата. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни. Справедливостта трябва се съблюдава във всичко, а особено в правосъдието!“

В Тържествена зала № 15 на Съдебната палата учениците обогатиха знанията си с лекционен курс за специализираното правосъдие и спецификата на военното правораздаване. Надградиха познанията си за структурата на съдебната система в страната, мястото и ролята на военните съдилища, уредени  нормативно с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.  Научиха, че Софийският военен съд е с 140-годишна история, материална база и кадрова обезпеченост, изградил, доказал и утвърдил своята ефективност и компетентност. Създаден е и функционира в синхрон с националните правни процедури и международни принципи, а разглеждането на делата във военните съдилища е публично и съдебният процес пред военен съд се подчинява на общите принципи на наказателния процес – равнопоставеност на страните, състезателност, установяване на обективната истина.

Посещението на учениците от училищата - партньори на РС – Девин завърши в края на работния ден със заявка за бъдещи съвместни дейности. Засиленият им интерес и присъствие бе доказателство, че Софийския военен съд успешно е провокирал вниманието им към правната материя и юридическата наука, както е обогатил тяхната представа за работа на военните магистрати, защото формулата за справяне с най-важните предизвикателства в обществото ни е да сме в постоянна комуникация и да работим заедно с институционалните ни партньори и училища за утвърждаване авторитета на правораздавателната ни система.


нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg