Молба за връщане на писмени доказателства

  ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

МОЛБА

за връщане на писмени доказателства

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
по дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По горното дело съм представил/а следните оригинали на документи:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(описват се точно всички документи, чието връщане се иска)

Моля, същите да ми бъдат върнати, тъй като нуждата от тях е отпаднала, поради това, че решението (присъдата) е влязло/а в законна сила.

Дата: . . . . . . . . . . . . . г.
(ден, месец, година)
гр. София
С уважение:


Попълва се при получаването на документите

Днес, . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(дата / име, презиме, фамилия)

в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

получих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(посочва се вида на документа и броя страници)

от дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд.

Деловодител: Получател:

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg