Съобщение за процедура по набиране на Вещи лица.

                                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. и Заповед № 104/19.04.2019 г. на административния ръководител-председател, в Софийския военен съд е открита процедура по набиране на вещи лица, които да бъдат включени в списък на вещите лица за съдебния район на СВС за 2019 г.

І. Предложения за включване на специалисти в списъка на вещи лица  могат да правят министерства, ведомства, учреждения, съсловни и др. организации и научни институти, по реда на Наредба № 2/29.06.2015 г. (чл.9, ал.1, 5, 6 и чл.12), в срок до 29.08.2019 г.

ІІ. Предложения могат да правят лично и кандидатите за вещи лица, като представят в срок до 29.08.2019 г. заявление (по  Образец 1), придружено със следните документи:

1. лична карта – копие;

2. документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/29.06.2015 г.;

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или диплома за завършено средно образование;

4. за кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;

5. документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;

6. свидетелство за съдимост и декларация, че лицето не е поставено под запрещение;

7. декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 във вр. с чл. 11, ал. 1 т. 6 от Наредба № 2/29.06.2015 г. (по образец 2);

8. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица и документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава (по образец 3);

9. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

10. удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие);

11. заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

 

Документите се подават на регистратурата на Софийски военен съд

на хартиен и електронен носител (CD или DVD)

Съдебна палата, бул. Витоша № 2, партер, ст. 63 (съдебно деловодство)

 

 

Образци на документи за попълване:

Заявление (Образец 1) 

Декларация по чл.7 във връзка с чл.11 от Наредба №2/29.06.2015 (Образец 2) 

Декларация-съгласие по чл. 11, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. (образец 3) 

 

За допълнителна информация тел. 02/9219 340

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg