ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС

ПОЛК. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила (Правилата) определят условията и реда за призоваването чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК в Софийския военен съд (СВС).

Раздел ІІ

Ред и начин на призоваване чрез използване на електронен пощенски адрес. Процесуални срокове

Чл. 2. Софийският военен съд обявява публично – чрез интернет страницата си www.smc-bg.com, чрез информационното табло своя електронен пощенски адрес - svs1990@abv.bg, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

Чл. 3. Страната (или процесуалният й представител) посочва адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки, като трябва да заяви изрично, че желае да й бъдат връчени по този начин.

Чл. 4.(1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

          (2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната приема, изпраща или съхранява електронни изявления (напр. ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството-посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (напр. ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия.

Чл. 5.(1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

         (2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му. За тази цел се активизира „Съобщение за доставяне” („Delivery recept”) на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението (напр. Microsoft Outlook).

        (3) Административният ръководител на СВС или определено от него лице осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.

        (4) Копие от електронния запис се прилага по делото.

Чл. 6. Ако поради техническа причина, или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

Чл. 7. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл. 38 ГПК).

Чл. 8. Ако СВС промени своя електронен адрес е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

Чл. 9. Всяка промяна на електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата, чрез информационното табло в СВС и по всякакъв друг подходящ начин.

Чл. 10. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

Чл. 11. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

Чл. 12. Всички лица, които са заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път, ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение № 1(неразделна част от Правилата), а то ще бъде прикрепяно от делото.

Заключителни разпоредби

         §1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

         §2. Да се публикуват на интернет-страницата на СВС, заедно с Приложение № 1.

         § 3. Правилата могат да се допълват, изменят и актуализират при изменения в нормативната база.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg