ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Софийския военен съд

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС

ПОЛК. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Софийския военен съд

Раздел І

Цел

         Чл. 1.1. Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират реда и начина за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности в Софийския военен съд (СВС), спазвайки изискванията наЗакона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

         Чл. 1.2. Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на тези вътрешни правила (Правилата) в СВС са:

-         съдиите;

-         съдебните служители, които изпълняват действия по управление, регулиране или контрол – съдебен администратор, административен секретар, главен експерт-счетоводител и домакин.

Чл. 1.2.1.Лицата по чл. 1.2 изпълняват задълженията си в интерес на обществото честно, почтено, отговорно и безпристрастно.

Чл. 1.3. Редът и начините на предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Софийския военен съд обхващат:

-         деклариране на несъвместимост и частни интереси;

-         действия по предотвратяване на конфликт на интереси;

-         установяване на конфликт на интереси;

-         прилагане на административно-наказателните разпоредби по ЗПУКИ;

-         съхранение на декларациите по ЗПУКИ;

-         поддържане на регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Раздел ІІ

Забрани за лицата, заемащи публична длъжност.

Основни понятия

Чл. 2.1. Лицата, заемащи публична длъжност, съгласно чл. 1.2 от Правилата нямат право:

- да заемат друга длъжност или да извършват дейност, която съгласно Конституцията и специален закон е несъвместима с тяхното положение;

- да представляват държавата в случаите, когато имат частен интерес от вземането на дадено решение;

- при изпълнение на задълженията си да гласуват в частен интерес;

- да използват служебното си положение, за да оказват влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции;  

- да участват в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълняват функции или да налагат санкции в частен интерес; да сключват договори или да извършват други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба;

- да се разпореждат с държавно имущество, да разходват бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издават удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществяват контрол  по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които те или свързани с тях лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции 12 месеца преди датата на избирането или назначаването му или докато заема длъжността;

- да използват или да разрешават използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията си по служба, докато заемат длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго;

- да извършват консултантска дейност по отношение на лица, които са заинтересовани от актовете им, издавани при осъществяване на правомощията им по служба;

- да дават съгласие или да използват служебното си положение за търговска реклама.

Чл. 2.2. Основни понятия:

- конфликт на интереси възниква, когато лице заемащо публична длъжност има частен интерес, който може да повлияе върху без- пристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба;

- частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение;

- облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда, или друго обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие;

- свързани лица са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

- орган по назначаването е работодателят по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Раздел ІІІ

Деклариране на несъвместимост и частни интереси. Срокове.

Чл. 3.1. Лицата, заемащи публична длъжност съгласно чл. 1.2 от Правилата подават:

1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ;

2. декларация за частни интереси – Приложение №  1

3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;

4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

Чл. 3.2.1. Лицата по чл. 1.2 от Правилата подават декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ в 7-дневен срок от избирането или назначаването им – Приложение № 1.

Чл. 3.2.2. В едномесечен срок от подаване на декларацията, лицата, декларирали несъвместимост могат да предприемат необходимите действия за отстраняването й, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 3.3.1. Лицата по чл. 1.2 от Правилата подават декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ в 30-дневен срок от избирането или назначаването им.

Чл. 3.3.2. В едномесечен срок от подаване на декларацията, лицата могат да правят промени в декларираните обстоятелства, когато трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки. При промяна на заеманата длъжност не се подава декларация.

Чл. 3.4. Лицата по чл. 1.2 от Правилата подават декларацията по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ в 7-дневен срок от настъпване на промяната, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 3.5. Лицата по чл. 1.2 от Правилата подават декларацията по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, когато има частен интерес във връзка с изпълнение на свое правомощие или задължение по служба.

Чл. 3.6.1 Лицата по чл. 1.2 от Правилата подават декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ пред административния ръководител на Софийския военен съд.

Чл. 3.6.2. Декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ се обявяват на интернет страниците на Висшия съдебен съвет (на магистратите) и на Софийския военен съд (на съдебните служители) при спазване на Закона за защита на личните данни.

Раздел ІV

Поддържане на регистри на подадените декларации по ЗПУКИ

Срок на съхранение на декларациите

Чл. 4.1. В Софийския военен съд се поддържат следните регистри за подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, определени по вид и съдържание със заповед на административния ръководител на съда:

1. Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 1 – Обр. по Приложение № 2;

2. Регистър за подадените декларации по чл. 12, т. 2 – Обр. по Приложение № 3;

3. Регистър за подадените декларации по чл. 12, т. 3 – Обр. по Приложение № 4;

4. Регистър за подадените декларации по чл. 12, т. 4 . Обр. по Приложение № 5;

5. Регистър за подадените сигнали, искания и разпореждания по чл. 24 от ЗПУКИ – Обр. по Приложение № 6.

6. Регистър за съставените актове за установяване на нарушения и наказателните постановление по чл. 43 от ЗПУКИ.

7. Регистър за подадените декларации по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ - Обр. по Приложение № 8.

Чл. 4.2. Административният ръководител на СВС със заповед определя съдебен служител да води, съхранява и извършва вписванията в регистрите, съгласно чл. 4.1 от настоящите правила по ЗПУКИ.

Чл. 4.3.1. При подаване на декларация в горната й част се вписва регистрационен индекс, номер, дата и година на подаване.

Чл. 4.3.2. Вписването във всеки отделен регистър е самостоятелно и се извършва с индекс и пореден номер.

Чл. 4.4.1. Декларациите се съхраняват от служителя по чл. 4.2. в заключен шкаф.

Чл. 4.4.2. Срокът на съхранение на декларациите е 10 години, след което се унищожават от комисия, определена от административния ръководител на СВС.

Раздел V

Действия за предотвратяване конфликт на интереси

Чл. 5.1. Лицата по чл. 1.2 съгласно Правилата са длъжни сами да се отстранят от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Чл. 5.1.1. При съмнение за конфликт на интереси лицето по чл. 1.2 от Правилата чрез административния ръководител на СВС може да поиска от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 22а от ЗПУКИ (Комисията) да установи налице ли е конфликт на интереси.

Чл. 5.2. Лицата по чл. 1.2 от Правилата могат да бъдат отстранени по конкретен повод от изпълнение на правомощията им или на задължение по служба с писмен акт (заповед) и от административния ръководител на СВС, ако са декларирали частен интерес.

Чл. 5.2.1. В тридневен срок отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията, която да установи налице ли е конфликт на интереси. Комисията се произнася в 14-дневен срок.

Раздел VІ

Проверка за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Защита на подалия сигнал

Чл. 6.1. Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал подаден до Комисията, по решение на Комисията или по искане на лицето, заемащо публична длъжност.

Чл. 6.2. Административният ръководител на СВС незабавно изпраща сигнал до Комисията заедно със заверени копия от документите, относими със сигнала, когато разполага с данни, че лице по чл. 1.2 от Правилата  е нарушило разпоредбата на ЗПУКИ.

Чл. 6.3. Сигналът, както и искането се подават писмено и се регистрират в СВС в Регистър за подадените сигнали, искания и разпореждания – Обр. № 6, които се съхраняват от служителя по чл. 4.2 от Правилата.

Чл. 6.4. Сигнали и искания по ЗПУКИ, получени в деловодството на Софийския военен съд се регистрират със специален регистрационен индекс „ЗПУКИ”, с пореден номер и дата и се предават за вписване в Регистър за подадените сигнали, искания и разпореждания – Обр. № 7.

Чл. 6.5. Служителят по чл. 4.2 от Правилата, който регистрира сигналите и исканията, подписва декларация по чл. 32, ал. 2 от ЗПУКИ, която се вписва в Регистър за подадените сигнали, искания и разпореждания – Обр. № 6.

Чл. 6.6. Поисканата информация и документи от Комисията до административния ръководител на СВС във връзка с постъпил до нея сигнал за конфликт на интереси, извън случаите на чл. 24, ал. 3 от ЗПУКИ, за съдебните служители от съда се изготвя от служителя по чл. 4.2 от Правилата

Чл. 6.7. Установяването на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

Чл. 6.8. За всеки сигнал или искане се изготвя отделно досие с копия от документите, което се съхранява от служителя по чл. 4.2. при осигуряване мерки за недопускане на нерегламентиран достъп до него.

Чл. 6.9. Лице, подало сигнал за конфликт на интереси не може да бъде преследвано само за това

Чл. 6.10. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право по съдебен ред да търси обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.

Раздел VІІ

Последици при установяване на конфликт на интереси

Чл. 7.1.1. Нарушаването на ЗПУКИ и установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

Чл. 7.1.2. Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните специални закони.

Чл. 7.2. Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на държавата.

Чл. 7.3. При установяване, че в резултат на конфликт на интереси лице по чл. 1.2 от Правилата е получило материална облага, равностойността й се присъжда в полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание.

Чл. 7.4. Имената на лицата по чл. 1.2. от Правилата, за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на Софийския военен съд.

Заключителни разпоредби

Настоящите вътрешни правила се издават на основание Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, утвърдени са със Заповед № 60/22.03.2011 г. на административния ръководител на Софийския военен съд и са публикувани на вътрешната компютърна мрежа.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg