ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и дейността на Комисията по професионална етика

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС

(ПОЛК. СВ. АЛЕКСАНДРОВ)

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А

за организацията и дейността на Комисията по професионална етика

за магистратите при Софийския военен съд

Раздел І

Цел

            Чл. 1.1. Настоящите правила имат за цел  да определят:

            - основанията за извършване на проверки;

            - условията и реда за образуване, движение и съхраняване на преписките;

            - процедурата за разглеждане на сигналите;

            - водене на регистър за постъпилите и разгледани сигнали;

            - архивиране на преписките.

            Чл. 1.2. Комисията по професионална етика (Комисията) се състои от трима редовни членове и един резервен, избрани с Протокол 11.01.2011 г. от Общото събрание на съдиите в Софийския военен съд.

            Чл. 1.2.1. Мандатът на Комисията е 3 години с право да бъдат преизбирани и за втори мандат.

            Чл. 1.2.2. При напускане на член на Комисията, мястото му се попълва чрез нов избор в срок до един месец след напускането.

            Чл. 1.3. Комисията изготвя и представя в Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.

            Чл. 1.3.1. В своята работа и при необходимост Комисията може да си взаимодейства с компетентни органи и институции.

            Чл. 1.4. При подаване на сигнал срещу административния ръководител или зам.-административния ръководител, проверката се извършва от Комисията по професионална етика при Военно-апелативен съд (ВАпС), която извършва проверка и се произнася със становище.

            Чл. 1.4.1. Комисията при ВАпС извършва проверка и се произнася със становище при отвод на член или на членове на Комисията при СВС или срещу тях има подаден сигнал.

Раздел ІІ

Основания за извършване на проверки

Чл. 2.1. Проверки от Комисията се извършват, когато:

- има подадени сигнали от физически или юридически лица до административния ръководител, съдържащи конкретни факти и обстоятелства, които обективно могат да бъдат проверени;

- са образувани дисциплинарни производства за нарушения на правилата за етично поведение или накърняване престижа на съдебната власт;

- при възлагане на проверка от административния ръководител на съда;

- при възлагане на проверка от Комисия на ВСС, или изпращане на материали, които могат да послужат като основание за образуване на проверка.

Чл. 2.2. Комисията при СВС не извършва проверка по сигнали на физически или юридически лица до административния ръководител, които съдържат въпроси извън Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Раздел ІІІ

Условия и ред за образуване на преписките

Чл. 3.1. Преписки се образуват след подадени сигнали, които се регистрират от определения със заповед на административния секретар на съда съдебен деловодител от служба „Съдебно деловодство”, който да осъществява цялата дейност по формиране, обработка и съхраняване на преписките.

Чл. 3.2. Постъпилите в „Съдебно деловодство” сигнали се вписват  от съдебния деловодител в Регистъра на постъпилите и разгледани сигнали – Приложение № 1, който незабавно ги докладва на председателя на Комисията при СВС.

Чл. 3.4. Определеният от административния ръководител на СВС съдебен деловодител подписва декларация за конфиденциалност – Приложение № 2, с която се задължава да не разгласява информацията, станала му известна при осъществяване на дейността по настоящите Правила.

Чл. 3.5. Председателят на Комисията извършва предварителен преглед на документите и определя дали са от компетентността на Комисията.

Чл. 3.5.1. Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на Комисията да разгледа въпроса, документът се насочва към административния ръководител по компетентност.

Чл. 3.5.2. Ако се констатира, че документът е от компетентността на Комисията, председателят й предприема действията по Раздел ІV от настоящите Правила.

Чл. 3.6. Не се образуват производства по анонимни сигнали, когато не съдържат конкретни факти и обстоятелства, които обективно могат да бъдат проверени, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения извършени преди повече от три години съгл. чл. 310, ал. 1 от ЗСВ.

Раздел ІV

Процедури за разглеждане на регистрирани сигнали. Срокове

Чл. 4.1. Процедурата за разглеждане на регистрираните сигнали започва с резолюция на председателя на Комисията за образуване на преписка и насрочване на заседание в тридневен срок от образуването й.

Чл. 4.1.1. Членовете на Комисията подписват декларация за конфиденциалност – Приложение № 2, неразделна част от преписката.

Чл. 4.1.2. Отвод от участие на член или членовете на Комисията се мотивират за всеки конкретен случай, като мотивите се отразяват в протокола.

Чл. 4.1.3. Комисията по професионална етика има право:

- да изслуша подателите на сигналите или магистратите, срещу които се води проверка;

- да събира допълнителна информация от компетентните органи и институции;

- да обобщава и анализира всички необходими доказателства, вкл. да взема писмени обяснения от участниците в случая.

Чл. 4.1.4. Проверката приключва в 30-дневен срок след образуване на преписката и събиране на всички доказателства, за което се съставя протокол, подписан от всички членове на Комисията.

Чл. 4.1.5. Решенията на Комисията се взимат с мнозинство повече от половината от членовете.

Чл. 4.2. Когато Комисията констатира, че магистрат е допуснал нарушение на Правилата за етично поведение и по нейна преценка за това следва да се наложи дисциплинарно наказание  по чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСВ, председателят на Комисията предоставя копие от протокола на административния ръководител на съда за осъществяване на правомощията му по чл. 311, т. 1 от ЗСВ.

Чл. 4.2.1. Когато Комисията констатира, че магистрат е допуснал нарушение на Правилата за етично поведение и по нейна преценка за това следва да се наложи дисциплинарно нарушение чл. 308, ал. 1, т. 3-6 от ЗСВ, председателят на Комисията предоставя копие от протокола на административния ръководител на съда за изготвяне на предложение до Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС за вземане на решение от ВСС за налагане на съответното дисциплинарно наказание.

Чл. 4.3. Комисията уведомява за резултата от проверката подателя на сигнала и магистрата, срещу когото е водена проверката.

Раздел V

Защита на подателя на сигнала

Чл. 5.1. Лице подало сигнал не може да бъде преследвано за това.

Чл. 5.1.1. Членовете на Комисията и съдебният деловодител са длъжни:

- да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

- да не разгласяват факти и данни, станали им известни във връзка с разглеждането на сигнала;

- да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица;

- да предприемат конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратят действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.

Чл. 5.2. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение по съдебен ред за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Раздел VІ

Регистър и информация

Чл. 6.1. Постъпилите сигнали, по които има образувани преписки се завеждат от съдебния деловодител с отделен регистрационен номер в отделен регистър – Регистър на постъпилите и разгледани сигнали от Комисията по професионална етика при СВС – Приложение № 1.

Чл. 6.2. Всяко шестмесечие съдебният деловодител представя на председателя на Комисията справка за постъпилите и разгледани сигнали.

Чл. 6.2.1. Протоколите на Комисията, преписките и справките за постъпилите и разгледани сигнали се архивират от съдебния деловодител и се съхраняват отделно от общия архив на съда.

Чл. 6.2.2. Материалите от извършена проверка се съхраняват за срок от пет години, след което се унищожават по общия ред.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По основания за извършване на проверки от Комисията по професионална етика при СВС се има предвид конкретни прояви на магистрати, несъвместими с изискванията на правилата за етично поведение.

§ 2. Настоящите Правила не се прилагат за жалби по съдебни дела

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 39б от ЗСВ и в изпълнение на т. 20 от Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, приети с решение по Протокол № 4/03.02.2011 г. на ВСС.

§ 2. За неуредените в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗСВ и Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.

§ 3. Настоящите Правила и приложенията към тях са приети на заседание на 17.02.2011 г. и са утвърдени със Заповед № 47/11.03.2011 г. на Административния ръководител-председател на СВС.

§ 4. Правилата могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното приемане и утвърждаване.

Приложения:

1. Регистър на постъпилите и разгледани сигнали от Комисията по професионална етика при СВС.

2. Декларация за конфиденциалност.

                                                                                                                      Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та …………………………………………………………….

ЕГН ………………. л.к. ………………….. изд. на ……………………………

на длъжност ………………………………………..............................................

декларирам, че:

1.       Няма да разпространявам сведения и факти, представени ми като информация и свързани с възложената ми дейност като служител/магистрат в Софийския военен съд по реда на „Правила за дейността на Комисията по професионална етика за магистрати при СВС”.

2.       Няма да ползвам станалите ми известни сведения и факти за никаква друга цел.

3.       Задължавам се да пазя отговорно и поверително всяка информация или документ, да не разгласявам и да не допускам разгласяването, да не се възползвам за свое или чуждо облагодетелстване от горните сведения, факти и информация, станала ми известна при осъществяване на служебните ми задължения.

4.       Задължавам се да не задържам и копирам предоставената ми писмена информация или такава на електронен носител.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………

ДЕКЛАРАТОР: ………………

(…………………………….)

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg