ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА СВС

С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

 

 

 

Утвърдени със Заповед № 46/13.02.2019 г.

 

ПОЛК. МАДЛЕН ДИМИТРОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕ НА МПС –

СОБСТВЕНОСТ НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                Чл. 1.(1) С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлоатацията, нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на СВС.

                (2) Редът за разпределението и ползването на моторните превозни средства на СВС.

                (3) Редът за ползване на служебните МПС при осъществяване на транспортното обслужване на служебната дейност на СВС.

                (4) Определяне на разходни норми, обработване и отчитане на документацията при експлоатация и обслужване на служебните моторни превозни средства на СВС.

                (5) Задължения на съдебния служител, на който са възложени функции и задължения при управление и стопанисване на МПС.

ГЛАВА II

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ МПС –

СОБСТВЕНОСТ НА СВС

               

Чл. 2. Служебните автомобили, собственост на СВС, да се ползват само и единствено за и във връзка с изпълнение на служебни ангажименти.

Чл. 3. Категорично е забранено използването на служебни автомобили за лични нужди, както и в почивни и празнични дни, освен със заповед на административния ръководител на СВС в изпълнение на служебните задължения на съответните длъжностни лица.

Чл. 4. Служебните МПС на СВС се ползват от съдии и съдебни служители за изпълнение на служебни задачи, за осъществяването на които е необходим такъв транспорт.

Чл. 5. Автомобилите по чл. 4 и ползването им се определят със заповед на административния ръководител на СВС.

Чл. 6. (1) Служебните автомобили се управляват от съдебния служител на длъжност „специалист стопанисване на съдебното имущество“, притежаващ необходимата квалификация и правоспособност, съгласно длъжностната му характеристика или от съдебен служител, с изрична заповед на административния ръководител на СВС.

(2) На съдебния служител на длъжност „специалист стопанисване на съдебното имущество“ се зачисляват чрез личен картон служебните автомбили и същият носи отговорност за състоянието, съхранението и опазването на МПС, които управлява.

(3) При необходимост, служебно МПС може да бъде управлявано и  от съдия или съдебен служител, определен съответно със заповед на административния ръководител на СВС.

(4) При покупка на автомобил се изготвя Акт за заприхождаване, при безвъзмездно предоставяне се издава Заповед на административния ръководител на СВС и се изготвя приемно-предавателен протокол.

(5) Предаването на служебен автомобил на други органи на съдебна власт се извършва след съгласие на ВСС, със заповед на административния ръководител на СВС и се изготвя приемно-предавателен протокол.

Чл. 7. Право да ползват служебен автомобил при командировка имат административният ръководител-председател, заместникът на административния ръководител-заместник-председател, съдиите и съдебните служители от СВС, за които такъв вид транспорт е определен с командировъчна заповед.

Чл. 8. (1) Транспортното обслужване за командировки в страната на съдии и съдебни служители от СВС се осъществява въз основа на разрешена от административния ръководител докладна записка.

(2) В докладната записка, която се входира в Регистъра на заявките на СВС, заявителят за транспорт подава пълна информация за ангажимента, включващ времетраенето, местонахождението и маршрута.

(3) Докладната записка се изготвя предварително, най-малко три дни преди да е възникнала необходимостта от транспортно обслужване, освен в случаите, когато е възникнала спешна и неотложна нужда от такъв.

(4) Транспортиране и доставка на служебна поща, служебни документи, до други съдебни институции се извършва задължително с длъжностно лице като придружител.

(5) Резервният ключ на всеки автомобил се съхранява при съдебния администратор.

(6) При командироване нощуването на автомобилите е препоръчително да става на охраняеми паркинги и гаражи. При необходимост – по време на командировка се разрешава използване на автомивка, като разходите са за СВС, срещу предоставен разходно-оправдателен документ.

ГЛАВА III

ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ С ГОРИВА

Чл. 9. (1) Зареждането на служебните МПС става на легални бензиностанции.

(2) Зареждането става със заплащане в брой на зареденото гориво, срещу издадена от бензиностанцията фактура.

ГЛАВА IV

РАЗХОД НА ГОРИВА

Чл. 10. (1) Със заповед на административния ръководител на СВС се определя лимит за разход на горива за служебните МПС, съответно за пролетно-летния и есенно-зимния сезон и процентните добавки за разход на горива, както и разходните норми.

(2) Основните разходни норми на служебните моторни превозни средства (СМПС) се замерват в акредитирана лаборатория или с протокол на комисия, установила разхода на гориво на служебните автомобили.

Чл. 11. (1) Изразходването на горивата се отчита месечно  чрез попълнени пътни книжки за служебните автомобили и протокол на комисия за данните на километражите.

(2) При установени различия между наличното гориво на всеки автомобил и данните от счетоводните регистри, главният счетоводител докладва на ръководството за предприемане на конкретни действия.

ГЛАВА V

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ИНЦИДЕНТИ И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ

Чл. 12. Техническо обслужване и текущ ремонт на служебните автомобили на СВС се извършва само в специализирани сервизи.

Чл. 13.  Акумулатори и външни гуми се подменят след изминаване на нормения пробег, препоръчан от завода производител, с предварителна заявка за извършване на разход, съгласно правила за предварителен контрол на СВС.

Чл. 14. Смяна на акумулатори. Новозакупени акумулатори се използват минимум за срока, посочен в гаранционната карта, попълнена при закупуването му. При възникване на проблеми с работата на акумулатора по време на гаранционния срок, акумулаторът се връща в магазина откъдето е закупен за смяна с нов или отстраняване на проблема.

Чл. 15. Смяна на масла и филтри – съобразно препоръките на специализирания сервиз за вида и качеството на маслото, и пробега  на служебните автомобили. Отработеното масло се събира и предава за съхранение, транспортиране и унищожаване (преработка) в сервиза, където се извършва смяната.

Чл. 16. (1) Смяна на външни гуми се извършва:

а) при настъпване на механична повреда, която не подлежи на отстраняване чрез лепене, вулканизация и др.;

б) след изминаване на минимален пробег от 40000 км. или най-малко 4 пълни сезона от пускането в експлоатация;

в) с настъпване на пролетно-летния и есенно-зимния сезон – съответно на зимни с летни гуми и обратно;

(2) При настъпване на едно от гореизброените обстоятелства се закупуват нови гуми, като старите се предлагат за брак.

Чл. 17. Планови и инцидентни ремонти се извършват само с разрешение на административния ръководител на СВС.

Чл. 18. Измиването и почистването на автомобила се извършва на автомивки по преценка на специалист стопанисване на съдебното имущество, съгласувано със съдебния администратор (административния ръководител).

ГЛАВА VI

ДОМУВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ

Чл. 18. Когато не изпълняват служебни задачи, както и през нощта, автомобилите домуват в двора на Софийската съдебна палата.

ГЛАВА VII

ОФОРМЯНЕ НА ПЪТНИ КНИЖКИ, ОТЧИТАНЕ НА МЕСЕЧНИЯ РАЗХОД НА ГОРИВО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

                Чл. 19. Попълване на пътните книжки и подготовка за отчитане:

                а) съдебният служител на длъжност „специалист стопанисване на съдебното имущество“, на когото са възложени функциите и задълженията на шофьор, ежедневно попълва пътните книжки, като след приключване на месеца  отразява общо пропътуваните километри през месеца, в т.ч.:

                - пропътувани километри в градски условия;

                - пропътувани километри в извънградски условия.

                б) съдията или съдебният служител, на когото със заповед е разпоредено да управлява служебен автомобил, попълва пътната книжка за деня, в който го е управлявал и отразява общо пропътуваните километри , в т.ч.:

- пропътувани километри в градски условия;

                - пропътувани километри в извънградски условия.

                Чл. 20. Изразходваното гориво се отчита в счетоводството чрез представяне на отчет попълнен от специалист стопанисване на съдебното имущество.

ГЛАВА VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ВОДАЧА

                Чл. 21. Главният счетоводител води и съхранява архив с досиетата на автомобилите, в които включва минимум следните документи:

-                      документ за придобиване на МПС;

-                      оригинал или копие на Свидетелство за регистрация – част 1 и част 2, съдържащ всички технически данни на МПС, дата на придобиване, дата на регистрация в КАТ, номер на рама, двигател и др. данни;

-                      копие от подадената в съответната община декларация по чл. 54 от ЗМДТ за придобиване на МПС;

-                      оригинална полица за застраховка ГО за всеки застрахователен период;

-                      копие от платежно за платен пътен данък върху МПС по чл. 52, ал. 1 от ЗМДТ за всяка календарна година;

-                      протокол за разходна норма на МПС;

-                      протоколи за предоставени винетни стикери за всяка календарна година;

-                      пътни книжки за период до 12 месеца;

-                      копие от документ за извършен технически преглед за всяка година;

-                      заявки и протоколи за извършени ремонтни дейности;

-                      заявки за небходимите консумативи (течност за чистачки, крушки, масло за доливане и др.);

-                      копие на заповед за лицата, имащи право да управляват съответното МПС;

-                      други документи по преценка на гл. счетоводител.

Чл. 22. При придобиване на автомобил, съдебният служител на длъжност „специалист стопанисване на съдебното имущество“ предприема необходимите действия по регистрирането му в КАТ след изрично упълномощаване от административния ръководител на СВС, застраховане, деклариране  в общината, организиране замерването на разходната норма за гориво.

Чл. 23. Преди излизане на път съдебният служител, който ще управлява превозното средсво, извършва общ преглед за техническото му състояние като проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, изправността на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на контролните уреди.

Чл. 24. При констатиране на нередности, служителят уведомява административния ръководител и заявява техническо обслужване.

Чл. 25. Съдебният служител, на когото са възложени функциите за управление на служебните автомобили, е длъжен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи – без употреба на алкохол или друго упойващо вещество и стрикто спазват разпоредбите на Закона за движението по пътищата, включително тези на чл. 91 от този закон.

1000  София, бул. „Витоша” № 2, партер,

тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svs1990@abv.bg

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg