ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНОМЕРНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНОМЕРНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД


(Утвърдени със Заповед № 129 от 06.06.2019 г. на административния ръководител – председател на СВС, в сила от 01.07.2019 г.; изм. със Заповед № 200 от 24.09.2019 г. на административния ръководител – председател на СВС)

    Раздел І
    Общи положения
   
     Чл.1. (1) Настоящите Правила за случайно разпределение на делата и осигуряване на равномерна натовареност на съдиите (Правила) имат за цел установяване на механизъм, чрез който при разпределяне на постъпващите в Софийския военен съд (СВС) дела да се осигури спазване на принципа на случайния подбор и невъзможността за манипулиране, гарантиране на документираност и прозрачност при разпределение на делата, отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.
     (2) Правилата имат за цел да гарантират изпълнението на следните приоритети:
     - безпристрастност, гарантираща независимостта на съда и обективно правосъдие;
     - равномерност на натоварването и качество на правораздаването;
     - ефективност на съда, включващ и начина на организация на съдебната дейност;
     - прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за корупция.

      Чл. 2. (1) Разпределението на делата в СВС се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им, по видове дела, и съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.
      (2) Отклонение от електронно разпределение се допуска само в предвидените в настоящите Правила случаи, при спазване на принципа  на случайното разпределение.
     
      Раздел II
      Програмен продукт за разпределение на дела
     
      Чл. 3. Електронното разпределение на делата се осъществява посредством Централизирана система за разпределение на дела (ЦСРД), чрез която се извършва случайно разпределение на дела за определяне на съдия-докладчик и членове на съдебния състав и документиране на направения избор, инсталирана на сървъра на Висшия съдебен съвет.
      Раздел III
       Лица, извършващи разпределението на делата. Прозрачност на дейността
      
     Чл. 4. (1) Електронното разпределение на делата в СВС се извършва от административния ръководител – председател на съда или от заместник административния ръководител – зам.председател.
     (2) Административният ръководител – председател на съда и неговият заместник получават достъп до Централизираната система за разпределение на делата чрез персонален квалифициран електронен подпис и персонална парола за достъп.
     (3) При необходимост, на основание чл. 35, ал. 5 от ПАС, дейността по случайното разпределение на делата може да се възложи със заповед на административния ръководител – председател на съдебен служител, който има персонален квалифициран електронен подпис и персонална парола за достъп до ЦСРД.
     Чл. 5. Всеки съдия от Софийския военен съд, при заявено писмено желание, може да присъства при разпределението на делото или да получи статистическа информация за натовареността към даден момент.
     Чл. 6. При мотивирано писмено искане на адвокати, страни или техните процесуални представители по дела с изключителен обществен или медиен интерес, или по искане на медии, лицето, извършващо случайното разпределение на делото, осигурява присъствие на заявителите или на представителите на медиите, както и медийно отразяване на процеса по разпределение на съответното дело.
      Раздел IV
     Видове и групи дела. Натовареност
    
     Чл. 7. Началната информация, въведена в ЦСРД включва съдът, годината, видовете дела, възможните докладчици, натовареността на съдиите.
     Чл. 8. (1) Видовете дела, които подлежат на разпределение в СВС са:
 а/ наказателни дела от общ характер (НОХД);
 б/ наказателни дела от частен характер (НЧХД);
 в/административно-наказателни дела (АНД) и
 г/ частни наказателни дела (ЧНД).
 (2) Наказателните дела от общ характер са обособени в две групи: НОХД и НОХД – споразумение по чл. 384а НПК.
 (3) Частните наказателни дела са обособени в четири групи: ЧНД, ЧНД – разпит пред съдия, ЧНД по чл. 243 НПК и ЧНД – реабилитация.
     Чл. 9. Процентът на натовареност на съдите от СВС е както следва:
     1. на административния ръководител - председател – минимум  70 % от всички видове дела;
     2. на заместника на административния ръководител – заместник-председател - минимум 90% от всички видове дела;
     3. на всички останали съдии – 100% от всички видове дела.

      Раздел V
Образуване и разпределение
     Чл. 10. Книжата, по които се образуват дела, се докладват от съдебния деловодител най-късно на следващия работен ден от постъпването им в Регистратурата съда на административния ръководител - председател (в негово отсъствие - на заместник-административния ръководител – зам.председател), който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и съдията - докладчик съобразно принципа на случайния подбор.
     Чл. 11. Регистрирането и разпределението на дело чрез ЦСРД се извършва от разпределящия след идентификация (въвеждане на персонален квалифициран електронен подпис и персонална парола за достъп), по следния ред:
- избор на поле „Регистрирай новопостъпило дело”;
- избор вида на делото;
- въвеждане номера на входящия документ, по който се образува  делото;
- натискане на бутон „Образуване”;
- автоматично генериране номера на делото;
- избор на един от начините за разпределяне – „Автоматично”, „Ръчно” или „Дежурни”;
- разпределяне на делото;
- полагане на персонален квалифициран електронен подпис;
- принтиране на протокола за избор на съдия-докладчик.

 Чл. 12. (1) При разпределението на делата се съобразява автоматично коефициентът на натовареност на отделните съдии.
 (2) При констатирано концентриране при един съдия, вследствие на случайното разпределение, в кратък период от време на едно или няколко дела с изключителна фактическа и правна сложност, той може да бъде изключен от разпределение за определен период с изрична писмена заповед на административния ръководител – председател, след решение на Общото събрание на съда. Общото събрание може да бъде сезирано от самия съдия или от административния ръководител-председател на съда.

      Раздел VI
Разпределяне на делата чрез опцията „Автоматично“

     Чл. 13. (1) Основен начин за разпределяне на делото е чрез опцията „Автоматично“, при кой делото се разпределя на случаен принцип, без намесата на разпределящия, измежду всички съдии.
     (2) Автоматичният избор на съдия-докладчик може да бъде прилаган без участие на всички съдии в следните случаи:
     1. при отмяна на съдебен акт и връщане делото за разглеждане от друг състав на съда, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения съдебен акт;
     2. при законово основание в избора на някое дело да не участват определени съдии;
     3. в случаите на ползване на продължителни (над един месец) платен годишен отпуск, отпуск по болест или неплатен отпуск, или продължителна командировка;
     4. в случаите на ползване на всички видове отпуск (под един месец) – по дела, които изискват кратки процесуални срокове за произнасяне;
     5. в случаите на предстоящо ползване на разрешен продължителен платен годишен отпуск или продължителен неплатен отпуск – 15 дни преди началото на ползването на отпуска;
     6. в случаите на чл. 12, ал. 2 от Правилата;
     7. при предстоящо освобождаване от длъжност на съдия поради навършване на 65-годишна възраст – три месеца преди датата на освобождаване;
     8. при подаване на оставка – в срока на предизвестието, но не по малко от един месец преди датата на напускането;
     9. при наличието на други законови основания, указващи невъзможност конкретен магистрат да участва в разглеждането на делото, както и в случаи, изрично посочени в настоящите Правила.
     (3) При висока служебна ангажираност на съдия по подготовка на доклади, становища, участие в работни групи и др., както и за изготвяне на мотиви по дела с изключителна фактическа и правна сложност, той може да бъде изключен от разпределение за период не по-дълъг от 2 (два) месеца с изрична писмена заповед на административния ръководител – председател, след решение на Общото събрание на съда. Общото събрание може да бъде сезирано от самия съдия или от административния ръководител-председател на съда.
     (4) В случаите, в които автоматичният избор се прилага без участие на всички съдии, магистратът/тите, които се изключва/т (демаркира/т) и в полето срещу името се вписва причината за това.
     (5) В случаите на ал. 2, т. 3 – 5 съдията се включва в автоматичното разпределение 15 (петнадесет) дни преди отпадане на предпоставките за изключването му, с изключение на делата, по които са указани срокове за произнасяне под 7 (седем) дни.
     (6) В случаите на ал. 2, т. 6 и ал. 3 съдията се включва в автоматичното разпределение след изтичане на определения срок.
     Чл. 14. При необходимост от определяне на втори съдия за участие в състава по конкретно дело, разпределящият определя втория съдия чрез опция „Член състав“. Копие от протокола се прилага към делото.
      Раздел VI
     Разпределяне на дела чрез опцията „Ръчно“
     Чл. 15. Делото се разпределя чрез опцията „Ръчно“ в следните случаи:
     1. след прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК (определяне на подсъдност); чл. 243, ал. 6, т. 3 НПК (отмяна на постановление за прекратяване на наказателното производство); чл. 247а, ал. 3 НПК; чл. 248а, ал. 2 НПК; чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т.т. 1 и 3 НПК и чл. 377, ал. 1 НПК повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;
     2. при връщане на делото в прокуратурата поради неправилното му администриране, при следващото му внасяне то се разпределя на първоначалния съдия-докладчик;
     3. по молби и предложения за определяне на общо наказание делото се разпределя на съдията-докладчик, постановил последната присъда;
     4. при наличие на първо произнасяне по мярка за неотклонение в досъдебното производство, всички ЧНД, образувани по искания за изменение на въпросната мярка в тази фаза на процеса се възлагат на същия съдия -докладчик;
     5. при наличие на искания по чл. 368 НПК (ускоряване на досъдебното производство) от повече от едно лице по едно и също досъдебно производство, последващите частни наказателни дела се разпределят на съдията, произнесъл се по първото образувано ЧНД;
     6. делата за принудително лечение по Закона за здравето, както и тези за прекратяване на постановеното вече принудително лечение се възлагат на съдията, постановил първия акт относно въпросното принудително лечение;
     7. при постъпване на еднотипни искания по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с едни и същи участници, делата се насрочват за една и съща дата, като първото се разпределя на случаен принцип, а всички останали - на вече определения съдия-докладчик;
     8. образуваните ЧНД по искания по ЗСРС се разпределят на председателя на СВС, а в негово отсъствие - на зам. председателя на съда. При служебна или друга ангажираност на председателя, когато е на работа, след негова писмена заповед, делото се разпределя на зам. председателя чрез тази опция.
     Чл. 16. (1) В случаите на чл. 15, т. 1  от Правилата, в хипотезите на  чл. 243, ал. 6, т. 3 НПК (отмяна на постановление за прекратяване на наказателното производство) и чл. 377, ал. 1 НПК, и т. 2, при обективна невъзможност делото да бъде възложено на същия съдия поради отпуск за временна нетрудоспособност, неплатен отпуск или командировка – за повече от един месец - делото се възлага на друг съдия-докладчик чрез опция „автоматично”.
     (2) В случаите на чл. 15, т. 1 - 3 от Правилата, при обективна невъзможност делото да бъде възложено на същия съдия поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност или продължителен неплатен отпуск – за повече от два месеца; дългосрочна командировка или е престанал да бъде съдия в съда - делото се възлага на друг съдия -докладчик чрез опция „автоматично”.
     (3) В случаите на чл. 15, т. 4 - 7 от Правилата, при обективна невъзможност делото да бъде възложено на същия съдия поради отпуск, командировка или е престанал да бъде съдия в съда - делото се възлага на друг съдия-докладчик чрез опция „автоматично”.
    
      Раздел VI
     Разпределяне на делата по дежурство
     Чл. 17. В средата на всеки месец, със заповед на административния ръководител - председател, се определят дежурните и резервните дежурни съдии за следващия месец, като дежурството е за една седмица.
     Чл. 18. (1) Делото се разпределя чрез опцията „Дежурни“ на дежурния съдия в следните случаи:
     1. всички частни наказателни дела, образувани по постъпили искания и молби в досъдебното производство: по чл. 61, ал. 3 НПК (обжалване на гаранция, взета от органите на досъдебното производство); по чл. 64 НПК (вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство); по чл. 62, ал. 2, вр. чл. 64 НПК (вземане на първоначална мярка за неотклонение домашен арест); по чл. 67, ал. 2 НПК (искане или предложение за налагане на забрана за доближаване до пострадалия); по чл. 68, ал. 4 НПК (обжалване на отказ на прокурора за разрешаване за напускане пределите на Република България); по чл. 68, ал. 5 НПК (искане за отмяна на забраната за напускане пределите на Република България); по чл. 69, ал. 2 НПК (искане за отстраняване на обвиняемия от длъжност); по чл. 69а НПК (жалба срещу временно отнемане на свидетелството за правоуправление); по чл. 70, ал. 2 НПК (искане за настаняване на обвиняемия в психиатрична заведение); по чл. 72, ал. 1 НПК (искане за вземане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата); по чл. 73, ал. 2 НПК (искане на пострадалия или на неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице в досъдебното производство за взимане на мерки за обезпечаване на гражданския иск); по чл. 111, ал. 3 НПК (жалба срещу отказ на прокурора за връщане на веществени доказателства); по чл. 146, ал. 3 НПК (разрешение за вземане на образци за сравнително изследване); по чл. 158, ал. 3 и 4 НПК (разрешение или одобрение на оглед на лице); по чл. 159а НПК; по чл. 161, ал. 1 и 2 НПК (разрешение или одобрение на претърсване); по чл. 164, ал. 3 НПК (одобрение на извършен обиск); по чл. 165, ал. 2, 4 и 5 НПК (задържане и изземване на кореспонденция); по чл. 368 НПК (искане за ускоряване на досъдебното производство) и чл. 6, ал. 6 от ЗВП (разрешение за принудителна полицейска регистрация на обвиняемия);
     2. всички частни наказателни дела, образувани по постъпили искания в досъдебното производство по чл. 222 НПК (разпит на обвиняемия пред съдия) и чл. 223 НПК (разпит на свидетеля пред съдия), когато действието по разследването се извършва в периода на определения дежурен съдия;
     3. по наказателни дела от общ характер, образувани по Глава 25 от НПК (Незабавно производство).
     (2) В случаите на постъпване на повече частни наказателни дела по т. 1 или т. 2, които изискват незабавно произнасяне или присъствие на съдия на разпити по повече от едно досъдебно производство; дежурният съдия е в планирано съдебно заседание или е обективно възпрепятстван да изпълнява задълженията си, постъпващите дела се разпределят чрез опция „Дежурни” на определения „резервен дежурен съдия” за седмицата.
     (3) Частно наказателна дело, образувано по постъпило искане в досъдебното производство по чл. 222 НПК (разпит на обвиняемия пред съдия) и чл. 223 НПК (разпит на свидетеля пред съдия), когато действието по разследването следва да се извърши след периода на определения дежурен/резервен дежурен съдия, се разпределя с помощта на опцията „Ръчно” на съответния дежурен или резервен дежурен съдия, а като основание за избора се посочва номерът на заповедта, с която са определени дежурните и резервните дежурни съдии за съответната дата.
     Чл. 19. С оглед равномерното натоварване на всички съдии по вид дело „ЧНД – разпит пред съдия”, както и по ЧНД, образувани по искания по чл. 146, ал. 3 НПК (разрешение за вземане на образци за сравнително изследване); по чл. 158, ал. 3 и 4 НПК (разрешение или одобрение на оглед на лице); по чл. 161, ал. 1 и 2 НПК (разрешение или одобрение на претърсване); по чл. 164, ал. 3 НПК (одобрение на извършен обиск) административният ръководител-председател, а в негово отсъствие заместник-административния ръководител – зам.-председателят, може да разпредели такъв вид дело/а и на друг съдия, който не е дежурен или резервен дежурен съдия на конкретната дата.
     Чл. 20. Постъпилите в последния работен ден на седмичното дежурство по време на съдебната ваканция производствата по чл. 65, ал. 3 НПК (изменение на мярката за неотклонение), по чл. 68 НПК (забрана за напускане пределите на Република България), по чл. 69 (искане за отстраняване обвиняемият от длъжност), по чл. 69а НПК (жалба срещу временно отнемане на свидетелството за правоуправление), по чл. 70, ал. 2 НПК (искане за настаняване на обвиняемия в психиатрична заведение) и по чл. 111, ал. 3 НПК (жалба срещу отказ на прокурора за връщане на веществени доказателства) и по чл. 368 НПК (искане за ускоряване на досъдебното производство) се разпределят между дежурните съдии през следващата седмица.
    
      Раздел VII
     Повторно разпределение на разпределено дело
    
     Чл. 21. (1) Повторно разпределяне на вече разпределено дело се допуска:
     1. при самоотвод или направен отвод, който е бил уважен;
     2. при продължително отсъствие на съдията-докладчик (над 2 месеца) по делата, по които не е даден ход на разпоредителното заседание (съдебното следствие);
     3. по дела, по които е даден ход на разпоредителното заседание (съдебното следствие) - при продължителен отпуск по болест, продължителен неплатен отпуск или командироване за повече от три месеца; или напускане на съда;
     4. поради внезапно заболяване или други обективни и внезапни причини, препятстващи възможността на съдия-докладчик да разгледа дело, което изисква бързо произнасяне (до 7 дни).
     (2) В случаи по ал. 1 административният ръководител - председател, а в негово отсъствие – заместник-административният ръководител - зам.-председател, разпределя повторно делото чрез опция „Автоматично”, като вписва в полето причината за новия избор. Копие от протокола се прилага към делото.
     Чл. 22. При постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, съдът отлага разглеждането на делото. Споразумението (и съответните материали към него) се отделя и се образува ново дело – „НОХД – споразумение“. Като начален документ за образуването му се ползва споразумението. Разпределящият определя съдия-докладчик по новото дело чрез опция „Автоматично“. Новият съдебен състав се произнася по делото в седемдневен срок от получаването му. Съдебният състав по първоначалното НОХД (образувано по обвинителния акт) продължава разглеждането му след приключване на делото (образувано по споразумението), като второто дело  незабавно се прилага към първото.
      Раздел VII
     Определяне на член на съдебен състав и/или резервен съдия при разпределено дело
     Чл. 23. (1) Поради особености на ЦСРД и невъзможност за определяне на член на съдебен състав (при разширен съдебен състав) или решение по чл. 248, ал. 1, т. 5 НПК за привличане на резервен съдия, след разпределяне на делото на съдия-докладчика, втори член на съдебния състав и/или резервен съдия се определя от комисия в състав от двама съдии и един съдебен служител, назначена със заповед на административния ръководител – председател (в негово отсъствие – на заместника на административния ръководител – зам.-председател) на съда, измежду всички съдии, на принципа на случайния подбор, чрез жребии.
     (2) Ако по едно и също дело следва да бъдат определени втори член на съдебния състав и резервен съдия, изборът се извършва поотделно.
     (3) За изборът комисията съставя протокол в два еднообразни екземпляра, които се утвърждават от административния ръководител – председател (в негово отсъствие – на заместника на административния ръководител – зам.-председател) на съда.
     (4) Екземпляр от протокола и копие от заповедта за определяне на състава на комисията се прилагат по делото.
      Раздел VII
     Заместване при отсъствие на определен съдия, без преразпределение на делото
     Чл. 24. (1) При ползване на платен годишен отпуск извън съдебната ваканция или командировка (при участие в обучения, семинари и др.) съдията следва да посочи друг съдия, който да администрира текущия доклад и да се произнася по всички молби и искания, подадени по дела, разпределени на отсъстващия съдия, за които е установен срок за произнасяне, който изтича преди датата на разрешения отпуск.
     (2) По време на съдебната ваканция дейностите по т. 1, в т. ч. и тези, свързани с произнасяне по исканията за процесуална принуда в съдебното производство, се извършват от посочения в рапорта за отпуск заместващ съдия, а при липса на такъв – от дежурния съдия (резервния дежурен) за периода, като изборът на такъв се извършва на случаен принцип, чрез комисия.
     (3) В случаите на ал. 1 и ал. 2, когато делото се разглежда в разширен състав, администрирането на делото се извършва от съдията – член на съдебния състав.
     Чл. 25. При отсъствие повече от 3 (три) дни на съдия-докладчик по дело, администрирането му се извършва от дежурния по график съдия, когато се касае за администриране на дела за инстанционен контрол, за разрешаване на молби за преписи, съдебни удостоверения, изпълнителни листове и др., издаването на които е разрешено от съдията-докладчик.
     (2) В случаите на ал. 1, когато делото се разглежда в разширен състав, администрирането на делото се извършва от съдията – член на съдебния състав.
     Чл. 26. (1) По молби за тълкуване на влязлата в законна сила присъда или определение (чл. 414, ал.1, т. 1 НПК); по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо съдебно производство; по искания от НБПП за присъждане на адвокатско възнаграждение на служебен защитник; по искания от всякакъв характер във връзка с разноските и веществените доказателства по делото; първоначалния режимна изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”; по чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 7 НК и др. молби и искания, по които не се образуват частни наказателни дела, постъпилите такива се възлагат на съдията-докладчик, постановил съдебния акт и произнасянето става в рамките на самото дело.
     (2) При обективна невъзможност делото да бъде възложено на този съдия поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност или продължителен неплатен отпуск – за повече от един месец; дългосрочна командировка или е престанал да бъде съдия в съда, административният ръководител – председател (в негово отсъствие – заместник-административният ръководител - зам.председател) на съда издава заповед за избор на друг съдия от комисия по принципа на случайното разпределение. Копие от протокола на комисията се прилага към делото.
     Чл. 27. При отмяна на съдебен акт по движение на делото в съдебно заседание (прекратяване по чл. 289 НПК, спиране по чл. 290 НПК) и връщане на същото за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се възлага на първоначално определения съдия-докладчик.
     Чл. 28. При невъзможност член на състав да участва в разглеждане на дело, по което не е докладчик, но е в неговия състав, административният ръководител – председател (в негово отсъствие – заместник-административният ръководител - зам. председател) на съда, издава заповед за заместването му от друг съдия, който се определя от комисия на случаен принцип по реда на чл. 23.
      Раздел IХ
     Документиране на разпределението. Отчетност и архив
     Чл. 29. Извършеният електронен избор се документира с протокол,  който съдържа номера на делото;  номера на входящия документ, по който се образува  делото;  вида и групата, в която е разпределено; начина, по който се е извършил изборът на съдия-докладчик; име на определения съдия-докладчик; име на разпределящия; дата и час на извършеното разпределение; при преразпределение - причините за това и новия съдия- докладчик.
     Чл. 30. Протоколите за електронно разпределение и преразпределение на делото, разпечатани на хартиен носител, както и протоколите на определените със заповеди комисии за избор на съдии в предвидените в тези Правила случаи, се подписват в два еднообразни екземпляра, като  единият от тях се прилага към делото, а вторият се съхранява в папка-класьор при административния ръководител-председател на съда.
     Чл. 31. (Отм. - Заповед № 200 от 24.09.2019 г.).
     Чл. 32. (Изм. - Заповед № 200 от 24.09.2019 г.). Протоколите по чл. 30 се съхраняват в срок, съответен на срока за съхранение на конкретното дело.
     Раздел Х
     Вътрешен контрол
     Чл. 33. (1) На всеки три месеца, комисия, назначена със заповед на административния ръководител – председател, в състав от двама съдии и съдебният администратор, извършва проверка за спазване на принципа на случайното разпределение на дела в съда, както и воденето и съхранението на папката с протоколите от разпределението на делата.
     (2) По мотивирано писмено искане на съдия от СВС, административният ръководител-председател на съда възлага на комисия в състав от двама съдии и съдебния администратор извършването на конкретна проверка.
     Чл. 34. (1) За резултатите от проверките  по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 комисията изготвя доклад, който се представя на административния ръководител – председател.
     (2) При констатирана значителна неравномерна натовареност на съдиите, административният ръководител – председател предприема необходимите организационни мерки за осигуряване на равномерна натовареност, чрез свикване на Общо събрание на съдиите за решаване на конкретната натовареност на отделен съдия.
    
     Заключителни разпоредби
     § 1. Настоящите Правила са изготвени и утвърдени от административния ръководител – председател на Софийския военен съд на основание т. 6 от Единната методика по приложението на принципа за случайното разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища (приета с решение по Протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с решение на ВСС по Протокол №13/19.03.2015 г. и Протокол № 1/10.01.2017 г.), в съответствие с чл. 9, чл. 99, чл. 98, ал. 2,  и чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 20, вр. чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.
    
     § 2. За неуредените с настоящите Правила случаи организацията на работата се извършва въз основа на заповед на административния ръководител – председател на съда.
    
     § 3. Настоящите Правила се прилагат от 01.07.2019 г. и отменят Правилата за организация и реда за използване на Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД) в Софийския военен съд, утвърдени със Заповед № 237/05.12.2017 г. на административния ръководител – председател на СВС.
    
     § 4. Изменение и допълнение на Правилата се извършват по реда на тяхното утвърждаване.
    
     Правилата са съгласувани с Общото събрание на съдиите от Софийския военен съд на 04.06.2019 г.
    
     Изменението в Правилата е съгласувано с Общото събрание на съдиите от Софийския военен съд на 24.09.2019 г.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg