ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д


 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В

СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

 

 

 В качеството си на администратор на лични данни, Софийският военен съд има задължение да Ви информира какви лични данни обработва, за какви цели и на какво основание, както и на кои лица предоставя данните.

 Данни за контакт с администратора:
 гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер
 Работно време: понеделник – петък, 08.30 ч. – 17.00 ч.
 Електронна поща: sofia-vs@justice.bg;
 Уебсайт: https://sofia-vs.justice.bg.
 Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
 Белослава Пейчева – съдебен деловодител
 Електронна поща: beloslawa_p5@abv,bg.

 Софийският военен съд обработва лични данни за осъществяване на някоя от следните цели:
 
 Извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма;
 Разглеждане на заявления по ЗДОИ;
 Управление на човешките ресурси;
 Провеждане на конкурси за подбор на служители.
 Сключване и изпълнение на договори по реда на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.


 Извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
 Софийският военен съд събира, обработва, съхранява и предоставя лични данни само доколкото са необходими за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по смисъла на Наредба № 6/03.08.2016 г. за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, издадена от ВСС (Обн., ДВ, бр. 67/18.08.2017 г.).
 Събраните данни не могат да се ползват за цели, различни от посочените в Наредбата, освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят, или ако това е разрешено със закон.


 Искания по ЗДОИ
 Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. СВС предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.


 Човешки ресурси
 За целите на управлението на човешките ресурси в СВС се обработват лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши магистрати – военнослужещи и служители.
 В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за физическа идентичност, за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират служебните и трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
 Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НАП, НОИ, Сметна палата и други публични органи, с оглед техните правомощия или на банки при изплащане на възнаграждения.
 При процедурите по подбор на служители се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
 Лични данни на участници в процедури по подбор на служители се съхраняват 1 година, считано от приключване на конкурсите.
 Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.


 Контрагенти
 За изпълнение на своята дейност и във връзка с правомощията си, СВС обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват по смисъла на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и т.н
 Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.


     Срок за съхранение на личните данни
     В СВС действа утвърдена Индивидуална номенклатура на делата и документите със срокове за съхранение. При определяне на сроковете за съхранение са съобразени принципа за ограничаване на съхранението и целите, за които се обработват личните данни. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3 5 или 10 години съгласно Номенклатурата, а ведомостите за изплатени трудови възнаграждения на служителите се съхраняват 50 години, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство.
          
     Права на физическите лица
     Субектите на данните има следните права:
     1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
     2. Право на коригиране на неточни или непълни данни;
     3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
     4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
     5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
     6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни;
     7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
    
    
     Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
     Ако считате, че Вашите права на Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
    
    
     Информация за интернет сайта на Софийския военен съд
     Сайтът на Софийски военен съд използва „бисквитки“ - малки количества данни, необходими за функционирането му, за разграничаване на потребители и сесии.
     Използваните „бисквитки“ съдържат позоваване на сесия и информация за езика на сесията. В браузъра на потребителя не се съхранява информация за тези „бисквитки“.
     Потребителя може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания Интернет браузър.
     Това е възможно при всички браузъри и приложения.
     Сайтът на Софийски военен съд не използва „бисквитки“ на трети страни. В случай, че се използва линк, който препраща в друг сайт или социална мрежа, те може би ще имат собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които Софийски военен съд няма контрол.

 

1000  София, бул. „Витоша” № 2, партер,

тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svs1990@abv.bg

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg