Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 62 / 2008
Разпореждане по НОХД №62/2008г.
Разпореждане
06-10-2008

               Днес, 15.05.2008 година, в гр. София, Съдебната палата, долуподписаният полк. Стефан Илиев - съдия докладчик по НОХД № 62/2008 год. по описа на  Софийски военен съд,  като се запознах с материалите по делото и проверих обстоятелствата по чл. 248, ал.2 от НПК намерих следното:

         С обвинителен акт постъпил в съда на 14.05.2008г. подсъдимият В. П. Й. - старши полицай в ххххххххххххх, роден на ххххххххххх г. в  хххххххххх е обвинен в извършването на следните престъпления:

………………………………………………………………………….

По изложените причини се налага делото да бъде върнато на прокурора, който следва да приложи института за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по глава VІІІ раздел ІV от НК, като внесе делото за разглеждане в съда с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

По изложените съображения и на основание чл.249, ал.2 във вр. с чл.248, ал.2 т.3 НПК,

   

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

     

ВРЪЩАМ делото за допълнително разследване на СВОП, при което да бъдат изпълнени указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт.

                                 СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: /п/

В сила на 15.05.2008г.

Нов № 69/08г.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg