Софийски военен съд
Наказателно-частно
No 154 / 2008
Определение № 154/2008г.
Определение
20-10-2008

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Днес, 14.04.2008 година в град София, Съдебната палата, Софийският военен съд, в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Генко Драгиев

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1 .к-н Евтим Методиев

                                                                                 2. л-т Димитър Димитров

при секретаря Йорданка Начева, разгледа докладваното от председателя ЧНД № 154/2008 година по описа на Софийския военен съд, по повод определено възнаграждение на служебен защитник, за осъществяване на правна помощ на подсъдимия П.В.Д. по НОХД № 9/07 г. пред Софийски военен съд.

Производството е по реда на чл. 306, ал.1, т.4 от НПК.

След като се запозна с материалите по делото, съдът установи, че с Присъда № 9/07 г. Софийският военен съд и изменена от Военно-Апелативен съд с решение № 86/07 г. в частта й относно наказанието е постановил присъда с която подсъдимият П.В.Д. е признат за виновен за извършено от него престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 29, ал. 1 ,б. „б” и чл. 54 от НК е бил осъден на 4/четири/ години лишаване от свобода. Състав на съда е присъди разноски по делото общо в размер на 90 лева, като 60 лева са за възнаграждение на експерти, а 30 лева за възнаграждение на служебен защитник в досъдебната фаза, като тази сума е присъдена по действащото по това време законодателство. Впоследствие, както пред първата инстанция, така и пред въззивната инстанция се е явявал, като служебен защитник адвокат П.Ч. от САК, на когото е платено по новоприет нормативен акт - Наредба за заплащане на правната помощ, което се е определило от Национално бюро за правна помощ, която сума е в размер на 210 /двеста и десет/ лева. Тази сума следва да се заплати от осъдения П.В.Д. на основание чл. 189 от НПК.

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 189, ал.3 НПК и осъденият П.В.Д. следва да заплати направените съдебно-деловодни разноски по делото за служебно назначеният защитник адв. Ч. - САК, в размер на 210.00 /двеста и десет/ лева. По делото е постъпило писмо от Националното бюро за правна помощ, вх. № 659/18.03.2007 г. по опис на Софийския военен съд, от което е видно, че НБПП е изплатило адвокатски хонорар. Съгласно решение № СФ-2448/30.03.2007 и на основание чл.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ, във вр. чл. 17, т.2 НЗПП, на адвокат Ч. е определено възнаграждение, съответстващо на представения отчет за извършена правна помощ.

С оглед на изложеното и на основание чл. 306, ал.1, т.4 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА осъдения П.В.З. с ЕГН ХХХХ да заплати направените съдебно-деловодни разноски в размер на 210.00 /двеста и десет/ лева.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Военно-апелативен съд – гр. София в 7-дневен срок.

                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1. /п/

                                                                          2. /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg