Софийски военен съд
Наказателно-административно
No СП16 / 2008
Разпореждане по АНД №СП16/2008г.
Разпореждане
22-10-2008

Днес, 01.08.2008 година в град София, Съдебна палата, долуподписаният полковник Стефан Илиев – съдия-докладчик по АНД № СП 16/2008 г. по описа на Софийския военен съд, като се запознах с материалите по делото установих, следното:

 ………………………………………………………………

По изложените съображения намирам, че не следва да бъде провеждано съдебно производство по реда на глава ХХVIII НПК, поради което и на основание чл.377 във вр. чл. 249, ал.2 във вр. чл. 248, ал.2 т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство.

ВРЪЩАМ делото за допълнително разследване, при което да бъдат изпълнени указанията дадени в мотивите на разпореждането.

        

                                               СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:/п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg