Ден на отворените врати - 2013 г.

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, с цел повишаване на правната култура на обществото и запознаване с дейността на органите на съдебна власт, Софийският военен съдпокани на 20.02.2013 година от 9.45 часа граждани, студенти, ученици и представители на медиите да посетят сградата на съда, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, заседателната зала на съда, съдебните помещения и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

 Осъзнавайки, че ефективността на правораздавателната система е зависима от доверието и съпричастността на гражданите към правораздавателните институции, Софийският военен съд реализира успешно проекта в рамките на работния ден.

Информация във връзка със събитието бе публикувана в столичния ежедневник „Телеграф” на 07.02.2013г. Подбрани за участие бяха 3 целеви групи на ученици от 137 СОУ „Ангел Кънчев”, студенти от І,ІІІ и ІV курс на специалност „ПРАВО” от Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски” и Департамент „Право” на Нов български университет, както  и граждани.

Целта на инициативата бе принос за създаване на обективна и вярна представа в обществото за дейността на съдебната власт и в частност на Софийския военен съд. Основна задача на деня на отворените врати в съда бе повишаване правната култура на гражданите и доверието им в съдебната власт, включително постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, изграждане на позитивно мнение за българското правосъдие и утвърждаване на страната като правова държава.

Посетителите разгледаха Съдебната палата в София, където е седалището на Софийски военен съд и бяха запознати с интересни факти свързани с историята на сградата и военното правораздаване.

Целевите групи посетители се запознаха със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. За целта бяха посетени работните кабинети на председателя и заместник - председателя  на съда, както и съдийските кабинети. За образуването и движението на всички видове дела в съда гражданите посетиха  съдебно деловодство и регистратура класифицирана информация и се запознаха с дейността на всички служби поотделно и възможностите да получат информация и услуги от съда. Специално внимание бе отделено на правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебните заседателни зали.

Съдия от екипа за провеждане на отворените врати на съда изнесе лекция относно статута на съдиите в съда, военните им звания, спецификата във вида и характера на разглежданите от СВС дела, произтичащо от специалната подсъдност на съда. Разяснени бяха основните принципи при осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела,  подготвителните действия на съда за разглеждане на делата,  централното място на съдебната фаза и процесуалната роля на участниците в съдебния процес.

В Зала 18, етаж 4 на Съдебната палата посетителите присъстваха на открито съдебно заседание, по ЧНД № 29/2013г. по описа на Софийския военен съд, с призоваване на страните по делото. Съдът, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели разгледа молба за реабилитация по раздел ІІ от глава ХХІV /особено наказателно производство/ по Наказателно-процесуалния кодекс и постанови съдебен акт.

В заседателната зала на съда посетителите се срещнаха с Председателя, заместник- председателя и съдиите на съда. Административният ръководител – Председател на Софийски военен съд полковник Александров ги запозна със структурата на съда и персонално представи магистратите. Разясни реда на постъпване, образуване, насрочване и разглеждане на делата в съда.

Посредством мултимедиен проектор, монтиран в заседателната зала на Софийски военен съд и чрез използване на програмен продукт „Law Choise” за случайно разпределение на делата разглеждани от съда бяха разпределени 3 новопостъпили и образувани дела в съда. Целта на демонстрацията бе гражданите да добият представа за реда и начина, по който делата се разпределят на съдиите за проучване и решаване с оглед повишаване доверието на гражданите към съдебната власт.  Председателят на съда полк. Александров чрез използване на интегрираният модул в деловодния софтуер демонстрира как се осигурява прозрачността на разпределението на делата и позволява от всяко дело да се провери как е разпределено и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Проследи се натовареността на съдиите, като това се гарантира чрез допълнителната възможност делото да се разпредели в зависимост и от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии. По време на демонстрацията, в разпределение на две от делата взе участие представител на целевата група – госпожица Лора Ефремова. Протоколите за избор на докладчик се приложиха към делата, за разглеждане и решаване от съдията-докладчик.

Ползваните информационни технологии в съвременното общество чрез Интернет - страницата на съда позволи да бъде демонстриран свободният достъп до разнообразна и полезна за потребителите информация.  Гражданите, ползващи този метод за извършване на справки, могат да се информират по-подробно за съдебния район, местонахождението на съда, подсъдността, информация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни актове.

На всички присъстващи бяха раздадени папки с информационни материали за Софийски военен съд.

Предоставената възможност на посетителите да се запознаят с работата на съда, да задават въпроси и лично да разговарят с ръководството на съда и съдиите засили интереса на целевите групи, която дадоха заявка за нови посещения в бъдеще и работа по съвместни проекти.

Денят на отворените врати в Софийски военен съд приключи в края на работния ден.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg