Ден на отворените врати - 2015 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 2015 г.

 На 21 април 2015 г.q в СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД  се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”, организиран съвместно с Висшият съдебен съвет на Република България по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, с цел повишаване на правната култура на обществото и запознаване с дейността на органите на съдебна власт.

Председателят на съда полк. Свилен Александров откри събитието с приветствие в централното фоайе на Съдебната палата в гр. София. Официални гости бяха г-н Лозан Панов - Председател на ВКС, г-н Явор Нотев - Заместник-председател на 43-то НС, полк. Димитър Фикиин  - Председател на ВАпС, г-н Любомир Георгиев - Инспекторат към Висшия съдебен съвет, г-н Стефан Петров - Националната следствена служба, полк. Момчил Бенчев - Военно-апелативна прокуратура, полк. Елин Алексов от Военноокръжна прокуратура - София, както и много  юристи, магистрати и адвокати.

Висок интерес към дейността на военното правораздаване проявиха стотици граждани, студенти, ученици, представители на различни целеви групи, журналисти и медии. По време на инициативата посетителите имаха възможност да се включат в различни мероприятия и да получат информация за дейността на съдебната система. Информационният тур даде възможност на гражданите от различни, ключови за съдебната система общности, лично и непосредствено да се запознаят с работата на Софийски военен съд, както и имаха възможност да седнат в стола на председателя на съда.

Основната задача на деня на отворените врати в съда бе повишаване правната култура на гражданите и доверието им в съдебната власт, включително постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, изграждане на позитивно мнение за българското правосъдие и утвърждаване на страната като правова държава. За целта посетителите имаха възможност да се запознаят с ролята и функциите на съдебна власт в страната, представени от съдия полк. Мадлен Димитрова от Софийски военен съд.

Целевите групи се запознаха със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. Бяха посетени работните кабинети на Председателя и Заместник - председателя  на съда, както и съдийските кабинети. За образуването и движението на всички видове дела в съда гражданите посетиха явно и секретно деловодство и се запознаха с дейността на всички служби поотделно и възможностите да получат информация и услуги от съда. Съдия Лидия Евлогиева изнесе лекция относно статута на съдиите в съда, военните им звания, спецификата във вида и характера на разглежданите от СВС дела, произтичащо от специалната подсъдност на съда.

Голям интерес предизвика и симулативния съдебен процес по действителен казус, подготвен и представен от студенти V курс Департамент „Право” на Нов български университет под ръководството на съдия майор Лидия Евлогиева.

Участници в събитието имаха възможността да присъстват на публично разпределение на новопостъпилите съдебни дела чрез използване на програмен продукт „Law Choise”, на принципа на случайния избор. Целта на демонстрацията бе гражданите да добият представа за реда и начина, по който делата се разпределят на съдиите за проучване и решаване с оглед повишаване доверието на гражданите към съдебната власт.  Председателят на съда полк. Александров чрез използване на интегрираният модул в деловодния софтуер демонстрира как се осигурява прозрачността на разпределението на делата и позволява от всяко дело да се провери как е разпределено и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.

Предоставената възможност на посетителите да се запознаят с работата на съда, да задават въпроси и лично да разговарят с ръководството на съда и съдиите засили интереса на целевите групи, които дадоха заявка за нови посещения в бъдеще и работа по съвместни проекти.

През целия ден посредством мултимедия в Съдебната палата бяха презентирани информационни рубрики за ролята и функциите на съдебната власт.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg