Ден на отворените врати - 2016 г.

За четвърта  поредна година  СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД успешно реализира инициативата „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“, който се проведе на 19 април 2016г. с активното участие на ученици от 18 СОУ „Уилям Гладстон“, гр. София.

Целта на събитието е принос за създаване на обективна и вярна представа в обществото за дейността на съдебната власт и ефективността на военно-правораздавателната система, зависима от доверието и съпричастността на младите хора към правораздавателните институции в страната.

Основна задача на деня на отворените врати в съда бе повишаване правната култура на подрастващото поколение и доверието им в съдебната власт, включително постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, изграждане на позитивно мнение за българското правосъдие и утвърждаване на страната като правова държава. Учениците се запознаха със спецификата на работата на военните магистрати и съдебните служители, статута на съдиите в съда, военните им звания, спецификата във вида и характера на разглежданите от СВС дела, произтичаща от специалната подсъдност на съда. Разяснени бяха основните принципи при осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела,  подготвителните действия на съда за разглеждане на делата,  централното място на съдебната фаза и процесуалната роля на участниците в съдебния процес.

Посредством мултимедиен проектор посетителите получиха възможността да присъстват на публично разпределение на новопостъпилите съдебни дела чрез използване на програмен продукт, на принципа на случайния избор. Целта на демонстрацията е да добият представа за реда и начина, по който делата се разпределят на съдиите за проучване и решаване с оглед повишаване доверието на обществото към съдебната власт.

Информационните технологии в съвременното общество чрез Интернет - страницата на съда позволи да се демонстрира свободният достъп до разнообразна и полезна за потребителите информация. На всички присъстващи бяха раздадени папки с информационни материали за Софийски военен съд и удостоверения за участието им в събитието.

Проявеният от учениците засилен интерес към правораздавателната дейност е доказателство за налагането на предимствата на съвременните модели в избора в професионалната им ориентация, както и за повишаване и утвърждаване на авторитета на съдебната система и доверието на младите хора в нея.

Денят на отворените врати в СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД приключи в края на работния ден със заявка за нови посещения в бъдеще и работа по съвместни проекти.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg