Становище на съдиите от Софийския военен съд по Анализ-доклада на ВКС за дейността на Военните съдилища в периода 2014-2015 година.

ДО

КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА“ НА

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

КОПИЕ

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ  НА ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАпС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

            На 13 септември 2016г. на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е приет Анализ - доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015г. Анализът е извършен на основание Заповед № 809/13.05.2016г. на Председателя на Върховния касационен съд с оглед оценка на ефективността на работата на военните съдилища в Република България и в него са участвали двама съдии от Наказателната колегия на ВКС с техническото сътрудничество на съдебен помощник от същия съд. Съгласно решение на съдийската колегия, докладът е предоставен на Комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“, която да предложи мерки във връзка с направените констатации, след което да бъде проведен дебат за дейността на военните съдилища.

            Изводите в анализа - доклад сочат, че „ефективността на анализираните структури в общата картина на съдебната карта е незадоволителна в контекста на ангажирания в дейността им човешки и материален ресурс“, включително, че „стабилитетът на постановените съдебни актове е незадоволителен и би могъл да се повиши при по-високо професионално ниво на съдиите“, а „потенциалът на назначените военни съдии не търпи развитие поради ограничената професионална изява“

Същия ден бе публикувана и статия за доклада в електронното издание „Правен свят“, озаглавена „ Военното правораздаване – липса на капацитет за решаване на дела и занижени стандарти“, като унищожителните критики на ВКС към военното правораздаване получиха широк обществен отзвук. Още в част Първа от констатациите на доклада се твърди, че във военните съдилища, и в частност в СВС, се образуват дела в противоречие с установените за това правила; че след всяко връщане на делото за ново разглеждане, то получава нов номер; че в производствата, образувани като ЧНД са включени актове за съдебен контрол в досъдебното производство и разрешения за приложение на СРС, като по този начин се внушава, че статистиката, водена в тези съдилища и в частност на СВС, не съответства на разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС). Тази констатация е необективна и невярна, като не е съобразена и със законовите разпоредби по организацията и образуването на делата, уредени с ПАС. Това обстоятелство може да бъде установено с проверка на място, при познаване на законовите предпоставки за образуване на дела в окръжните и апелативни съдилища. Последвалите констатации в анализа – доклад на ВКС, за които ще вземем отношение на по-късен етап,  също не отразяват обективно правораздавателната дейност на СВС, тъй като не почиват на извършена пълна и обективна проверка в съда, а същият е изготвен при липса на данни, съпоставящи дейността на наказателните отделения в окръжните съдилища в страната.

В доклада на Върховния касационен съд ярко контрастират епитети и квалификации по отношение да действащите военни съдии,и в частност на магистратите от Софийски военен съд, като авторите на доклада се отнасят по начин, който накърнява професионалното ни достойнството и репутация. В доклада е посочено, че съдиите„….не познават правомощията на съдията-докладчик и на принципните положения, залегнали в ТР 2/2002г. на ВКС, за пълноценно осъществяване на тези правомощия“, „…липса на капацитет при решаване на дала, които не представляват фактическа и правна сложност“,„….неразбиране и неприлагане на института на „малозначителност на деяниетопо чл. 9, ал.2 НК“, „...необходимост от решително обогатяване на уменията на съдиите в работна среда“ и много други.

До настоящия момент, в качеството си на съдии от Софийския военен съд търпеливо и мълчаливо сме понасяли множество неоснователни критики, но никой до момента не си е позволявал публично да компрометира честта ни в професията и обществото.

Действително, в рамките на съдебната реформа, ВКС има свободата да търси и избира подходите за постигане на най-добър резултат в правораздавателната дейност. Трябва обаче да се имат предвид възможните ограничения в случаите, когато това се налага от наличието на множество външни фактори (отнета компетентност, структурни промени чрез промяна на подсъдността, съкращения на 1/3 от съдебната администрация в СВС, липса на финансова обезпеченост и пр.), което не е отчетено при изготвяне на анализа – доклад. 

Изводите в доклада засягат пряко дейността на военните съдии, и в частност на съдиите от Софийски военен съд. Считаме, че е налице грубо и преднамерено нарушаване на принципите залегнали в  Кодекса за етично поведение на българските магистрати, приет с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21 от 20 май 2009 г., заложени в т.4.4 и т.5.6. на Раздел II „Правила за етично поведение, произтичащи от  основните принципи“.

Съгласно т. 4.4. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, колегиалните отношения между магистратите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.Споделяме изцяло, че толерантността, като основен ангажимент на всеки магистрат, е отношението и третирането на останалите магистрати с уважение и с готовност за сътрудничество. Всеки магистрат, а най-вече съдия следва да се стреми към коректно и толерантно отношение към всички негови колеги, базирано на взаимното уважение и зачитането на чуждите мнения и положен труд. Той трябва да избягва проявите на дискриминационно отношение и обиди, като се стреми да осигурява обективна оценка, базирана на достоверни и проверени източници.

В конкретния случай, анализът - доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015г., и в частност на Софийския военен съд, е изготвен без да е извършвана проверка по движението на делата и дейността на съда, поради което част от констатациите в доклада не почиват на действителната ситуация. Поставяме под съмнение обективността и аналитичността на изготвения доклад, предвид обстоятелството, че същият не е поставян на вниманието и не е обсъждан на Общо събрание на Наказателната колегия на ВКС. Няма данни изводите в доклада да се споделят от останалите съдии в наказателно отделение на ВКС, което обосновава извод за тенденциозност и провокация, целяща да бъдат компрометирани съдиите и институцията. След изготвянето му докладът веднага е внесен в Съдийската колегия на ВСС, без да ни е дадена възможност да се запознаем с констатациите в него и да изразим становището си и евентуално възраженията си.

Всички съдии в Софийския военен съд са с дългогодишен съдийски стаж и опит и притежават необходимия ценз и висока професионална квалификация, като осъществяват правораздавателната си дейност качествено и в сроковете, предвидени в закона. Посочените по-горе квалификации, отправени към съдиите, не съответстват на ежедневно полагания от нас труд и професионализъм, олицетворяващи в най-висока степен усилията, които полагаме в условия на реформа да отстояваме  върховенството на закона. Отчетлив израз на професионализъм и усърдие в утвърждаването на независимостта на съда и съблюдаването на справедливостта са множество дела в Софийския военен съд с висок обществен интерес и постановени присъди, които удовлетворяват обществените очаквания за справедливост.

На следващо място, считаме че правилата за поведение, произтичащи от принципа за ПОЧТЕНОСТ И БЛАГОПРИЛИЧИЕ имат основно значение за доверието, авторитета и цялостната дейност на магистратите. Съгласно т. 5.6. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото. В качеството си на съдии в Софийския военен съд ние изпълняваме публична професия, натоварена с големи обществени очаквания и подложена на постоянен критичен обществен надзор. В ролята си на магистрати носим висока обществена отговорност. Нашите присъди, решения и изявления могат да повлияят върху живота много хора в обществото. Именно поради тази причина съдържанието на анализа – доклад на ВКС оставя в обществото усещането, че съдебните актове, издадени от съдии от военните съдилища не почиват на законосъобразна и правилна оценка и анализ, както и, че са постановени от некомпетентни и неквалифицирани съдии, с дефицит на правни знания и умения по прилагането на закона. Правилата за етично поведение, заложени в Кодекса, произтичат от постоянната потребност на обществото да се убеждава в законосъобразността и справедливостта на актовете и действията на магистратите. Анализът – доклад на ВКС съдържа безпочвени твърдения за незаконосъобразност, произволност и липса на справедливост в правораздавателната дейност на Софийския военен съд и то в момент, в който на производство в съда са знакови дела с висок обществен интерес.

Ето защо, считаме, че изготвеният анализ - доклад на ВКС неоснователно създава абсолютно нетърпима обстановка, която препятства нормалното протичане на работния процес в целия съд.

С оглед на изложеното и правомощията Ви, настояваме да вземете отношение по изложеното.

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк. Свилен Александров                      /п/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ : полк.Юлиян Банков            /п/

СЪДИИ:          полк. Петър Стоянов                          /п/

полк. Ванко Ангелов                          /п/

полк. Цанко Грозев                            /п/

полк. Мадлен Димитрова                   /п/

майор Лидия Евлогиева                     /п/

полк. Георги Петров                          /п/

София, 14 септември 2016г.                    

                                              

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg