Подсъдност на военни съдилища

Подсъдността на военните съдилища е регламентирана в Глава тридесет и първа
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) на Република България:

Глава тридесет и първа от НПК
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА

Дела, подсъдни на военните съдилища:

Чл. 396
(1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от:

1. военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.);

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм., бр. 109 от 2008 г.) ;

6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2008 г.) гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в Националната разузнавателна служба, при или по повод изпълнение на службата им.

(2) На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.

Подсъдност при престъпления, извършени в чужбина

Чл. 37, ал.3

Делата за престъпления, извършени от военнослужещи от въоръжените сили и от служещи в Министерството на вътрешните работи, които участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина, са подсъдни на Софийския военен съд.

Чл. 411а, ал.7 НПК

Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и военния съд, то се гледа от военния съд

Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция

Чл. 397
Делата, решени от военните съдилища, се разглеждат като въззивна инстанция от Военно-апелативния съд, а като касационна инстанция - от Върховния касационен съд, който разглежда и предложенията за възобновяване на наказателните дела на военните съдилища.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg