Молба за издаване на заверен препис

  ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

МОЛБА

за издаване на заверен препис

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
по дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, да ми бъде издаден заверен препис от:

 решението с мотивите
 протокол от съдебна спогодба
 присъдата с мотивите
 споразумение
 определението
 разпореждането
 протокола от съдебно заседание от . . . . . . . . . . год.

(отбележете необходимия документ, като задраскате съответното квадратче)

по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд,
по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на ВАпС,
по наказателно дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на ВКС.

Приложение: пълномощно, вносна бележка за внесена държавна такса по сметка на Софийския военен съд.

Дата: . . . . . . . . . . . . . г.
(ден, месец, година)
гр. София
С уважение:


Попълва се при получаването на документите

Днес, . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(дата / име, презиме, фамилия)

в качеството си на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

получих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(посочва се вида на документа и бр. страници)

от дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд.

Деловодител: Получател:

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg