Тарифи и такси

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
и
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския и процесуален кодекс (ГПК)

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса Размер на таксата
1

По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива

5 лв. *

2

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12 лв.
3

За граждански искове по наказателни дела - върху уважения размер, но не по-малко от 50 лв.

4 % **

4

За частни жалби по граждански дела

15 лв.

5

За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5 лв.

6

По молби за реабилитация, когато се образува дело

6 лв.
7

За издаване на заповед, удостоверение, свидетелство за съдимост

5 лв.
8

За издаване на препис от документи

2 лв.

ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по

1 лв.
9

За издаване на фотокопие от документи за всяка страница по

0.10 лв.

ако фотокопието е повече от 50 страници за всяка следваща по

0.07 лв.

Забележка: Таблицата е извадка от най-често използваните такси за услуги

* проста такса в лева
** пропорционална такса в %
нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg