Отчетен доклад за 2007 година

ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД

НА  СОФИЙСКИ  ВОЕНЕН  СЪД  ЗА  ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ  2007  г.

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. Брой на делата за разглеждане през 2007 г.

За периода 01.01.2007 г. 31.12.2007 г. съдиите при СВС са работили по 593 бр. дела, от които 504 броя дела /85% от същия брой/ са новообразувани - постъпили през отчетния период и 89 броя дела /15%/ останали висящи от 2006 г., както следва по видове дела:

- 253 броя НОХД, от които 77 броя дела /30%/ са останали висящи от предходната година и 176 броя /70%/ са постъпили през отчетния период;

- 5 броя НЧХД, от които 2 броя дела /40%/ са останали висящи от предходната година и 3 дела /60%/ са постъпили през отчетния период;

- 260 броя ЧНД, включително 186 броя ЧНД – разпити, като няма висящи от предходната година.

- 75 броя АНД, от които 10 броя /13%/ останали висящи от предходната година и 65 броя /87%/ постъпили през отчетния период.

 За предходните две години съдиите от СВС са работили, както следва - за 2006 г. по 746 бр. дела, от които 82 броя /11%/ останали висящи от предходната година и за 2005 г. по 724 бр. дела, от които 123 броя /17%/ останали висящи  от предходната година. Анализът на гореизложеното показва, че формално е намалял броя на постъпилите дела в сравнение с предходните години, като се е запазил относително броя на останалите несвършени дела. Изводът, който може да се направи, че съдиите са работили по-малко на брой дела, но при по-голяма натовареност, поради непопълнения и към настоящия момент дела. Обективната невъзможност да се приключат делата от предходните години поради обстоятелството, че обикновено в края на годината Софийската военноокръжна прокуратура се чисти от изостанали през годините дела.
По отношение на работата всички съдии са работили в срок и не може да се каже, че са работили по дела, които да са забавили по субективни причини, тъкмо обратното, забавянето идва от точното спазване на НПК и стремежа на съдиите да решават дела обективно, всестранно и пълно.

2.                Брой на свършените /решени/ дела – в края на годината.

Свършените през отчетната година дела са 515 /87%/ бр. дела от разгледаните през годината.
В тримесечен срок съдиите са приключили 437 /85%/, /като за 2006 г. 583 /88%/бр.; за 2005 г. – 366/71%// бр. дела, като със съдебен акт са приключили 414 / 80%/ бр. дела. Съдиите са приключили 119 бр. НОХД, 60 бр. АНД, 2 бр. НЧХД и 256 бр.
Анализът показва, че срочността на работа на военните съдии, въпреки натовареността им е относително висока и се е запазила в сравнение с предходните две години. Като се вземе предвид, че военните съдии са работили средно по 7.41 дела месечно и обективната невъзможност да насрочват дела в месечен срок , поради липса на съдебни заседатели и най-вече поради липса на съдебни зали, изводът, който може да се направи, че съдиите в СВС са работили в законоустановените срокове и с високо качество на работа.  

Общо решените през годината по видове са:

-              НОХД –191 бр. -  76% от делата за разглеждане през отчетния период/за 2006 г. -342 бр.; за 2005 г. 373бр./, като са останали висящи 62 броя дела;

-              НЧХД – 5 бр. - 100% от делата за разглеждане през отчетния период /за 2006 г. 9 бр., за 2005 г. 3 бр./;

-              АНД – 63 бр. – 84% от делата за разглеждане през отчетния период/ за 2006 г. – 10 бр., за 2005 г.- няма/, като са останали висящи 12 броя дела;

-               ЧНД – 70 бр. – 95% от делата за разглеждане през отчетния период/ за 2006 г. – 153; за 2005 г.173 бр./ - останали висящи 4 бр. дела.

-              ЧНД - 186 бр. – 100% от делата за разглеждане през отчетния период/ 2006 г. -153 бр., за 2005 г. – 128 бр./ искания за разпити.

Общо през годината съдиите са работили по следните видове и броя дела: виж приложение № 1

3. Брой на решените дела по същество през настоящата година са 126 НОХД, 42 бр. АНД, НЧХД- 2 бр. и ЧНД 256 броя. От НОХД постъпили и решени със споразумение са 20 дела, като по две дела не е било допуснато споразумение, тъй като не са отговаряли на законовите изисквания или на морала.
По глава втора от НК „Престъпления против личността” – делата са 14 бр. като са осъдени 17 бр. а са оправдани 12 бр.
Така например НОХД № 47/06 г. с председател на състава подп. Банков е гледал дело срещу подсъдимия редн. КВС Ивайло Борисов Занков от под. 52970 – Божурище с оглед на престъпление по чл. 149, ал.5, т.1, вр. ал.2, пр.1, вр. ал.1 и чл. 54 от НК и подсъдимият е бил осъден на 8 години лишаване от свобода за пет случая на блудствени действия, като впоследствие ВАпС е изменил  присъдата, като е намалил наказанието на 3 години лишаване от свобода с 5 годишен изпитателен срок.
По глава пета-„Престъпления против собствеността”- решени дела по същество са 23 бр., като са осъдени 28 лица и оправдани 7 бр. Прави впечатление, че най-много осъдени със споразумение има по тази глава, а имен 4 бр.
По глава шеста-„Престъпления против стопанството” –гледани са 3 дела, като  е осъден един и са оправдани двама.
По глава осма-„Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации” - има 7 решени, като двама са осъдени / единият от тях е по споразумение/, а седем лица са оправдани.
По глава девета-„Документни и компютърни престъпления” – са гледани 5 дела, като 6 лица са осъдени, от които трима по споразумение и  трима са оправдани.
По глава десета-„Престъпления против реда и общественото спокойствие” - 4 бр. дела са решени, като са осъдени 2 лица/ едното е осъдено по споразумение/ и са оправдани 6 лица.
По глава  единадесета- „Общоопасни престъпления” – гледани са 42 бр. дела, като са осъдени 40 лица/ 13 от тях със споразумение/ и 4 лица са оправдани.
По глава дванадесета-„Престъпления против отбранителната способност на Републиката” – гледани са две дела, като три лица са осъдени, а един е оправдан.
По глава тринадесета-„ Военни престъпления” – са гледани 26 бр. дела, като са осъдени 21/ двама от тях по споразумение/, а са оправдани 15 лица.
По важно дело е НОХД № П 324/06 г. /подп. Банков/ срещу о.р. генерал майор Кирил Михайлов Войнов – Директор на НСПБЗН с оглед на престъпление по чл. 387, ал.3, вр.ал.1 от НК. Същият бе оправдан с потвърдена присъда от ВАпС.
С влязла в сила присъда на 13.12.2007 г. от СВС е приключено НОХД 0068/2007 г. на СВС /полк. Илиев/, придобило известност, като дело на „Бръмбаргейт”, с оглед намерените в дома на предишния главен прокурор на Републиката подслушвателни устройства през лятото на 2000 година. Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу общо 3 лица, две от тях са длъжностни лица – служители на ДОТИ МВР – подп. Йордан Николаев Йорданов, майор Борис Величков Бояджиев, а единият е пенсионираният бивш служител на ДОТИ МВР Пламен Славчев Арсов. Тримата са обвинени в това че действайки в съучастие помежду си, първите двама като помагачи, а последния, като извършител, за времето от 07.12.1998 г. до 28.07.2000 г. са държали без надлежно разрешение специално разузнавателно средство в жилището на Арсов, с помощта на което били осъществили нерегламентирано подслушване на жилището на тогавашния главен прокурор на Република България Никола Филчев Борисов. Отделно срещу подсъдимите Йорданов и Бояджиев са повдигнати обвинения за други престъпления по служба съставомерни  по чл. 387, ал.2 от НК за Йорданов. Досъдебното производство по делото е продължило до началото на април 2004 г.. Състав на СВС е признал и тримата подсъдими за невиновни по всички повдигнати срещу тях обвинения, като присъдата е била атакувана пред Военно-апелативния съд София и ВКС и потвърдена изцяло от двете по-горни инстанции.
Друго дело е № 0033/06 г. /полк. Драгиев/, водено срещу полк. Димитър Иванов от НРС – изпълняващ длъжността главен секретар на Министерство на вътрешните работи с оглед на престъпление чл. 372, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 и по чл. 385 от НК. Последният беше оправдан с потвърдена присъда  и от двете по-горни инстанции. Изводът от делото, който се налага, че военния прокурор, поради малкия си правен стаж, при написването на обвинителния акт не е преценил правилно, както фактическата обстановка, така направената квалификация, което от своя страна доведе до неоснователно уволнение и отстраняването му от длъжност, което беше направено с прокурорско постановление.
АНД  решени по същество са 42 броя.
НЧХД решени по същество са 2 дела, като едно лице е осъдено и едно е оправдано.
ЧНД са решени  по същество 70 бр.
ЧНД – разпити решени по същество са 186 бр.
Обобщаването  на дейността на Софийски военен съд за отчетния период  сочи, че в съда са решени от съдиите 244 частни наказателни дела /ЧНД/.
След анализ на работата на съда през отчетния период на 2007 година, когато са били образувани 260 бр. ЧНД и през предходните отчетни години, се установява, че е налице намаляване на образуваните ЧНД с 46 бр. в сравнение с 2006 година, когато са били 306 броя и с 24 броя за 2005 година, когато са били 284 броя.
Обжалвани определения по ЧНД за отчетния период – 11 броя, от които 8 потвърдени от ВАпС и 3 отменени от ВАпС.
Образувани частни наказателни дела и движението им по видове са както следва:

- по мерки за неотклонение и за процесуална принуда – няма.

В сравнение в предходната 2006 година са били разгледани  и решени 33 ЧНД, през 2005 година са решени 39 броя дела.

- по молби за реабилитация

Разгледани и решени 8 ЧНД. За сравнение, предходната 2006 година са решени 7 броя дела, за 2005 година – 7 броя дела.
От разгледаните в съдебно заседание ЧНД, 7 от исканията са уважени, като законосъобразни и лицата са получили исканата реабилитация, а 1 от делата е прекратено. Определенията на съда не са атакувани и са влезли в законна сила.
- по искания за разпити на свидетели пред съдия по реда на чл.223 от НПК и на обвиняеми по чл. 222 от НПК.
 Анализирайки дейността на СВС, се констатира, че бележат разпитите на свидетели пред съдия в досъдебното производство по чл. 223 от НПК. Следва да се отбележи, че през отчетния период в съда не е постъпило нито едно искане от Софийска-военноокръжна прокуратура за разпит на обвиняем пред съдия по реда на чл. 222 от НПК.
В сравнение с 2006 година, когато за разпит пред съдия са образувани 156 броя ЧНД, то през 2007 година броя се е увеличил на 186 броя ЧНД, в сравнение с 2005 година-128 броя дела.
Значително увеличение на тези дела са критерии за ефективността в работата между съда и прокуратурата и с оглед събирането на процесуално значими свидетелски показания, тъй като с приемането на новият НПК /2006 година/, единствено годни доказателствени средства са именно разпитите на свидетелите пред съдия.
 - по жалби срещу постановления на СВОП за прекратяване на наказателни производства по чл. 243 НПК.
След промяната на НПК /обн. в ДВ бр. 86/28.10.2005 година/, съдебната дейност по проверка на постановленията за прекратяването подлежи на въззивен контрол. Образуваните частни наказателни дела по чл.243 от НПК са насрочвани и разглеждани от съдиите в закрито съдебно заседание, не по-късно от закоустановения 7-дневе срок от постъпването на делото в съда.
Пред въззивната инстанция са атакувани 8 определения на съда, като 5 от тях са потвърдени, а 3 определения са били отменени. За сравнение с предходната 2006 година са решени 47 ЧНД, през 2005 година-26 ЧНД.
Следва да бъде отбелязано, че за отчетния период в съда не са образувани ЧНД по жалби срещу спиране на наказателното производство от прокурора.
По производствата във връзка с изпълнение на наказанията по искания по чл. 59, ал.1 НПК.
Постъпили 2 искания по които са образувани 2 ЧНД и с определения на съда е приспаднато от общото наказание времето, през което осъдените лица са били задържани под стража.
- по искания  към съда в досъдебното производство, включително и искане за разглеждане на делото по реда на чл. 368 НПК.
Образувани и решени са 3 ЧНД / полк. Илиев/ по реда на чл. 368 НПК. В сравнение за същия период през  пред 2006 година са решени 7 ЧНД, за  2005г. - 10 ЧНД.
- по искане за одобрение на протоколи за  претърсване и изземване в досъдебното производство по чл. 161 НПК, съдът се е произнесъл по 8 ЧНД, а по искане за даване на разрешение за извършване на обиск по чл. 164 НПК, съдът се е произнесъл по  3 ЧНД.  В сравнение с предходната 2006 година  образуваните и решени ЧНД са били 45. След анализ на постъпилите и решени в съда дела за отчетния период се наложи извода, че е налице значително намаляване на този вид дела.
През отчетния период в съда са постъпили и разгледани 2 ЧНД по чл. 68  НПК във връзка с забраната за напускане пределите на Република Българи. В сравнение с предходна 2006 година  са били образувани и разгледани 3 ЧНД , през 2005г. – 8 ЧНД.
През отчетния период на 2007г. в съда са образувани 2 ЧНД, от които 1 ЧНД е оставено без уважение и 1 ЧНД е прекратено. За сравнение с предходен отчетен период през 2006г. са решени 5 ЧНД, 2005 г. - 2 ЧНД.
Следва да се отбележи, че с по НОХД № 0061/2007г. съдът се е произнесъл с протоколно определение по искане за временно отстраняване от длъжност.  Определението на съда, с което е оставено без уважение искането за временно отстраняване от длъжност е подлежало на контрол  по чл. 341, ал.2 НПК пред въззивната инстанция по реда на глава ХХІІ НПК в 7-дневен срок.  По частна жалба ВАпС е постановил съдебен акт с който е  потвърдил протоколното определение на Софийски военен съд. Анализът на делата наложи извода, че атакуваните определения и разпореждания по Глава ХХІІ , Раздел ІІ НПК не се отразяват както в статистиката, така и в отчетите по съдии.
По молби и процедури свързани с производствата по изпълнение на наказанията са образувани 2 ЧНД с искане за зачитане времето, през което спрямо осъдените  е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, като с определения /полк.Павлов и полк. Илиев/ по реда на чл. 59 от НК, времето е приспаднато при неизпълнение на наказанието. В сравнение с предходен отчетен период на 2006 година, дела от такъв характер не са образувани.
- по молби за определяне на общо наказание съдиите от Софийски военен съд са разгледали и решили 12 ЧНД. За сравнение  предходната 2006 година са решени 4 ЧНД, за 2005г.- 4 ЧНД.
- по молби във връзка с обезпечителни мерки  /възбрана на недвижим имот и запор на движими вещи/ в съда са постъпили 2 ЧНД. За сравнение предходните 2006г. и 2005г., в съда  не са образувани ЧНД.
При анализа на частните наказателни дала в съда се констатира, че за отчетния период в съда не са постъпвали искания по чл. 61, ал.3 НПК , чл. 64 НПК , чл. 65 НПК, чл. 67, ал.1 и ал.1 НПК, чл. 70 НПК, чл. 111, ал.3 НПК , чл. 146, ал.3 НПК, чл. 158, ал.3, ал.4 НПК , чл. 165, ал.2 НПК, чл. и чл. 244, ал.5 НПК . Съдиите качествено и в срок са насрочвали и решавали делата, а също така не е имало случай на поискано от военна прокуратура искане за разпит пред съдия, което да е отказано.
3.1 Прекратените дела през годината са 101 броя, като от тях 75 бр. /74.26%/ са върнати за доразследване и 26 броя /25.74%/ по други причини.
От прекратените 101 боря дела – 65 боря /64.36% НОХД, 21 броя /20.79%/АНД, ЧНД са 12 броя /11.88%/ и НЧХД са 3 броя /2.97%/.
От общия брой на прекратените дела 75 броя са върнати за доразследване. От тях 54 броя /72%/ са НОХД и 21 боря  /28%/ са АНД.
От общо върнатите за доразследване 75 броя дела 52 броя /69%/ са върнати от разпоредително заседание и 23 броя /31%/ - от съдебно заседание.
Анализът на посочените цифри сочи, че е налице устойчива тенденция - и като брой и в процентно изражение, приблизително една трета от постъпилите дела да се връща за доразследване. 
         През отчетния период в по-голямата си част делата са били върнати с разпореждане още при подготовката на съдебното заседание и това е довело до икономия на средства на съда /разходи за призоваване, плащане на пътни разноски, възнаграждение на експерти/ и на работно време, както на свидетелите и експертите, така и на съдиите, което е дало възможност за повишаване квалификацията на последните.
         Нарушенията на процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство и обосновали връщането на делата за доразследване са многобройни и различни: 
         неяснота на повдигнатото обвинение на досъдебното производство, ограничаваща правата на страните; 
         противоречие между обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт; 
         не изясняване на съдебното минало на подсъдимите;        неспазване на предвидената от закона форма на разследване на делата; 
         разследване на делата в отсъствието на обвиняемите, без да са налице предпоставките за това; 
         непредявяването на всички материали от разследването на страните; 
         разкриване в с.з. на нови обстоятелства, различни от посочените в постановлението с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с  прилагане на чл.78А от НК; 
         неокомплектоване на делата с веществените доказателства, посочени в обвинителния акт;
          неприемане на следствени действия, извършени от невоенен орган.
         Тези отстраними процесуални нарушения са съществени, тъй като са довели до ограничаване правата на страните и като краен резултат законосъобразно съдиите докладчици и съдебните състави са прекратявали съдебното производство и са връщали делата за доразследване.
         От направената проверка на върнатите за доразследване дела се установи, че при решаване на въпросите по чл. 248 и следващите от НПК са били констатирани повече от едно отстранимо процесуално нарушение. По тази причина е невъзможно установяването с прецизност на точния брой на върнатите за доразследване дела поради наличието на всяко едно от посочените по-горе нарушения.
При връщането на делата за доразследване са били посочвани всички процесуални нарушения, констатирани от докладчиците по делата. Това е довело до процесуална икономия, тъй като органите на досъдебното производство са имали възможността да отстранят допуснатите нарушения още при първото връщане. Намериха се обаче и няколко дела, които са били връщани по два пъти за доразследване поради неизпълнени писмени указания на съдилищата и от трите инстанции.
По други дела при допълнителното разследване са били отстранявани едни, а са били допускани нови отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, като непредявяване на допълнителните материали и неподписване на протоколи. Това е довело някои от делата да са били връщани многократно. При такива дела съдиите от Софийски военен съд са били безкомпромисни и са ги връщали за допълнително разследване с разпореждане още при подготовката на съдебното заседание.
         При направената проверка се намериха две дела, внесени в съда със споразумение, при които съдебното производство е било прекратено и делото върнато на Софийска военноокръжна прокуратура, поради това, че споразумението противоречи на закона или морала.
         Независимо от завишения контрол на съдиите докладчици, има случаи - макар и малко на брой, при които съдията докладчик е констатирал допуснати на досъдебното производство отстраними процесуални нарушения едва при разглеждане на делото в съдебно заседание. 
         Мотивите на протоколните определения по тези дела налагат извода, че се касае за съществени процесуални нарушения, които съдията докладчик  е следвало да констатира още във фазата на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 
         Намериха се няколко дела, които са били върнати за доразследване без да са били налице законовите основания за това или поне не са посочени такива в протоколното определение, както изисква НПК. 
         Въз основа на изложеното, в заключение могат да се направят следните изводи:
През отчетния период се е запазила тенденцията по всяко едно от върнатите дела да са констатирани по няколко съществени процесуални нарушения. 
         Наблюдава се запазване на тенденцията да се изпълняват формално или не в пълен обем писмени указания, дадени от съда при връщане на делата за допълнително разследване. За предотвратяване на тези нарушения е необходимо съдиите да продължат утвърдената практика на безкомпромисност при констатирането им. 
         Следва да се повиши отговорността на съдиите при подготовката на съдебното заседание и още на този етап делата да бъдат връщани за доразследване при констатиране на законовите основания за това.
         Компромиси с обвинителните актове, които не отговарят на законовите изисквания, не следва да се допускат, а делата следва да се връщат на прокурора за допълнително разследване. В противен случай се обезсмисля разглеждането и решаването на делото, тъй като в даден момент всичко започва отначало, а това значи неоправдани разходи на труд и средства.
        
4. Обжалвани и протестирани съдебни актове.

През 2007г.в СВС са били решени с влезли в сила съдебни актове 293 дела от общ характер, образувани по тъжба на пострадалия и административен характер. От тях 223 са наказателни от общ характер, 3 наказателни от частен характер и 67 административно наказателни дела.
Решени с подлежащи на проверка пред по-горните инстанции  съдебни актове /присъди, решения и определения за прекратяване на наказателното производство/ са 216 дела, което прави 74% от общия брой дела, а 75 дела са били върнати за доразследване с разпореждания от подготвителни етап или с определение от съдебно заседание – 26 % от решените дела.
         От 75 дела върнати за доразследване, с разпореждане на съдията докладчик по делото са 52 дела, а 23 с определение за прекратяване на съдебното производство от съдебно заседание.
От 216 дела, решени с атакуваеми съдебни актове, по 95 дела са били подадени общо 49 жалби и 59 протеста. В 12 от случаите е налице едновременно, жалба и протест срещу един и същи съдебен акт, а по едно дело са налице две жалби срещу един съдебен акт, затова общия брой на жалбите и протестите е с 13 повече от броя на атакуваните съдебни актове на СВС.
Отменени са 22, а изменени 21 съдебни акта – общо 43, което прави 15% от общи брой решени дела и 45% от атакуваните съдебни акта.
Потвърдени напълно от по-горните инстанции са 47 съдебни акта – 53% от атакуваните.
За периода от време от 01.01.2006 до 31.12.2006г. в СВС са били решени общо 350, наказателни от общ, частен характер и административно наказателни дела. Били атакувани 85 от постановените 213 съдебни акта, които подлежат на проверка пред по-горна съдебна инстанция. Това прави 24% от общия брой решени дела или 40% от постановените съдебни актове, които подлежат на протест и жалба. Потвърдени са били 44  съдебни актове, отменени или изменени са 41, което означава че 52 % са били потвърдени, а 48 % изменени и отменени.
От 41 изменените или отменени съдебни актове на СВС, изменени са 17 – 41%, а отмени 24-59%.
За периода 01.01 до 31.12.2005г. са били решени общо 312 дела, като обжалвани и протестирани са били 81/25.96%/броя дела. Потвърдени са били 40 //49%/ дела, отменени са 30 броя дела /28%/ и изменени са били 19 броя дела /23%/.
От изложеното по –горе, може да се направят следните изводи:
През отчетната година съдиите са работили по-качествено и отговорно в сравнение с предходните години.
Системно да се разглеждат и обсъждат на общи събрания на съда делата с коригирани присъди и да се изготвя периодично  обобщение.
Да се следи практиката на ВКС като се отчитат тенденциите при определяне размера на наказанието.
Да се следи практиката на Военно апелативния съд, като се отчита критериите на въззивната инстанция водещи до изменение и отмяна на съдебните актове.
Да се подобри работата на съдиите по проучването на материалите от досъдебното производство и проверка изрядността на обвинителните актове при подготвителните действия на разглеждане на делото.
Да се подобри координацията с прокуратурата и останалите страни по делата по прилагане института на споразумението.
Да се подобри работата на съдебните служители по подготовката на съдебните заседания, като се въведат нови списъци на лицата за призоваване, с конкретни данни по тях.
Останали несвършени дела в края на отчетния период са 78 бр. /за 2006 г. 89; за 2005 г. 79/броя дела. НОХД са 62 дела, АНД са 12, и 4 бр. чнд. Делата не са приключени поради причини, които са от обективен /предвиден в НПК/, като на първо място е неявяването на подсъдим поради заболяване, или на защитника му поради ангажираност, или на важен за разпитване свидетел/и/, или за назначаване на допълнителни или нови експертизи. От НОХД до 3 месеца са останали 33 бр. дела, от 3 до 6 месеца- 14 бр. дела, от 6 м. до една година – 7 бр. дела и над една година делата са 8 броя. Останалите несвършени АНД и ЧНД са в срок до 3 месеца.

5. Средна натовареност на съдебния район на съдиите. /виж таблици 2,3 и 4/

През отчетния период съдът е насрочил 746 / за 2006 г. – 594, за 2005 г. – 606 бр./ съдебни заседания и е постановил съдебни актове по общо 515 /507 бр. за 2006 г. и 517 бр. за 2005 г./ броя наказателни дела. Изводът е че съдиите са работили по интензивно, по качествено и са завършвали делата с окончателен акт, без безпричинно да ги отлагат Отсрочването на делата е било винаги по обективни причини – служебна ангажираност на съдиите, излизането им в отпуск по болест. Налице е намаляване на относителния брой отложени и отсрочени дела в сравнение с предходните години.
Съдебните актове през изминалата година бяха изготвяни в определените от закона срокове. Не бяха установени случаи на забавяне изготвянето на съдебни актове извън законовите срокове.
За изминалата 2007 година средномесечното постъпление на дела на зает в съда съдия възлиза на 6.3 /за 2006 г. - 7.49; за 2005 г. – 5.98/ дела месечно, а от делата за разглеждане  на зает съдия възлиза на 7.41%. Тази статистика обаче е формално неточна. Ако не се вземе предвид обстоятелството, че един съдия/м-р Димитрова/ с оглед физиологически обстоятелства, от средата на годината дела не й се даваха, а само довършваше започнати дела. Също така председателят на съда не участваше активно в решаването на делата, с оглед функцията му на ръководител, а от октомври до края на годината се освободи още една бройка, поради което щатната бройка следва да се приравни към 8 бр. съдии, а не 10, което съответно рефлектира и на натовареността на съдиите. Тази натовареност е още по-висока, като се вземе предвид, че съдиите от СВС са участвали общо в 43 съдебни заседания на Военно-Апелативния съд, а в три от тези дела са били докладчици. Освен това в три дела са участвали по двама съдии в петчленен състав, като се отчита само докладчика.
5.1 средна натовареност на съдиите /виж таблица 2,3 и 4/
Съдиите са заседавали по 746 дела. Отложени са били 260 дела, като в процентно отношение това е 34%. В едно заседание съдиите при СВС са заседавали и решили по същество 104 броя дела. В две заседания съдиите са решили 29 броя дела, а останалите дела са в повече от две заседания. В командировка съставиш на съда са участвали общо 9 пъти. Анализирайки тези командировки, налице са не само положителни моменти – като икономия на парични средства от пътни пари на свидетели и експерти и неоснователно отлагане на делата. Отрицателния моменти, че съдебните зали в съответните окръжни съдилища са с месеци напред заети и в този случай се затруднява работата на съответния съд.
От анализа на горното следва извода, че през отчетната година е настъпило значително намаление на постъпилите дела, но не и на свършените дела, тъй като бройката им е равна с тази на 2005 г. През 2007 г. се е запазил  относително същият брой на висящите дела, като през 2005 г. и се е намалил в сравнение с 2006 г. – когато са били 89 бр. дела. Отделно анализът на посочените в приложението данни за постъпилите и решени от съда дела по съдии сочи на следните изводи:
При компютърното разпределение на НОХД делата по съдии, както и в предишната година се допуска неравномерна натовареност по отношение както на квалификацията на деянията, така и по отношение на броя на подсъдимите и броя на свидетелите и не на последно място обема на делото. Това обаче не може да се избегне с настоящото разпределение на делата.
Болшинството от съдиите са с голям юридически стаж и е неоправдано да им се отменят съдебните актове. По отношение на изменените съдебни актове сме на мнение, че не следва да се включва като критерии за оценка на работата на съда , като цяло и като поотделно по съдии, тъй като това е един постоянно менящ се признак и е много конюнктурен.
Анализът показва, че натовареността на съдиите не е била равномерна. Това е така, защото по време на дежурства, който са седмични, дежурния съдия е получавал всички ЧНД и АНД, а отделно и НОХД. Полковник Грозев например е работил по-малко дела, тъй като беше натоварен да гледа придобилото медийна известност наказателно дело с пострадал Ангел Димитров – „Чората”, като подсъдимите са седем служители на МВР.

6. Структура на наказаната престъпност. /виж т.2/

Приложението за резултатите от работата на съдиите през 2007 г. се вижда от таблица № 2.  За 2007 г. от общия брой внесени осъдени са 120 лица от решените 259 дела/ за 2006 г. са 213; за 2005 г. са осъдени 193 лица/, като са оправдани са 58 лица по 38 дела / за 2006 г. са 67 лица; за 2005 г. са 21 лица.от тях по АНД са оправдани 8 лица от 63 броя АНД.
Анализът на данните за оправданите от съда с влязла в сила и потвърдена от по-горните съдебни инстанции присъди сочи на утвърдена  тенденция за голям брой изцяло оправдани лица. Тенденцията е на по-малко осъдени и по-малко оправдани лица, но процентно е налице увеличение на оправданите лица- 48 % оправдани спрямо осъдените, докато за 2006 г. те са  31.5%, а за 2005 г. оправдани са 10.9%. Това в голяма степен се обяснява с воденето на досъдебните производства от дознателския апарат на ВП и ВКР. Дознателския апарат беше създаден през 2006 година, с влизането на новият НПК в сила. Дознателите нямаха никакъв стаж и тепърва се учеха да разследват дела и то с голяма правна и фактическа сложност. Това беше приоритет на военните следователи към СВОП. От друга страна от значение е и прокурорския контрол по тези дознания, който явно не е на необходимото ниво. Военните прокурори нямат непосредствен контакт с дознателите, поради което няма непосредствен контрол върху работата им. Самите военни прокурори са натоварени и с преписки и влизат и в съдебни заседания, което още повече затруднява възможността им да упражняват контрол върху дознателите. Не на последно място, част от военните прокурори имат малък стаж, като такива, защото са били доскоро военни следователи.

6.1 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове по видове престъпления. /виж т.2/  

6.2 наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица. /виж т.2 и т.6/

7.Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди.

в Софийския военен съд през отчетния период са оправдани 50 лица. Основно за причините за оправдаването на подсъдимите е посочено в т.6. по отношение на материалното законодателство сме на мнение, че то макар многократно преправяно е действащо и нормите на НК регулират обществените отношения, когато са нарушени. По отношение на процесуалното законодателство сме на мнение, че новоприетия НПК макар и силно осъвременен с оглед на бързина на наказанията, не винаги е ясен и точен при приложението му. Така например проблема със състава на съда-чл. 28 от НПК буди различни тълкования – неясен е. Глава  27 от НПК е протворечива по отношение на няколко подсъдими с различни интереси и практически става основа да се отменят съдебните актове. По отношение на глава 28 от НПК, считаме че от фаза досъдебно производство изключително се нарушават правата на пострадалите по делото и липсата на възможност по нормален ред да атакуват постигнатото споразумение.  

ІІ Кадрова обезпеченост и дейност на съдебната администрация

Софийският военен съд осъществява дейността си в сградата на Софийската съдебна палата на партерния етаж. Основния  проблем е, че не достигат три кабинета и две канцеларии за да може съдът да функционира нормално. Отделно зала № 18, която е предоставена на съда е недостатъчна за заседанията на съда. Решение е зала № 4 предоставена на ВАпС, когато не са в заседания да се предоставя само на СВС.
         По щат Софийски военен съд има 11 броя съдии. През отчетния период на 2007 година, дейността на съда се осъществяваше  с намален брой магистрати. На 01 март 2007 година  м-р Гебрев напусна и беше назначен за прокурор във Върховна касационна прокуратура, на 03 октомври 2007 г. председателя на съда полк. Стоев напусна, тъй като беше избран за член на Висшия съдебен съвет и от 15 ноември 2007 г. м-р Димитрова е в отпуск по майчинство. Това натовари допълнително всички съдии с по-голям обем работа. По отношение на съдийски стаж, трима съдии имат над 24 години, шестима съдии над 15 години и трима съдии над 10 години, което дава възможност да се решават дела с фактическа и правна стойност.
         Съдебните служители по щат са 29 броя, като също бяха в намален състав през отчетния период. Съдебните секретари са работили средно по 58 дела през годината, като са участвали и в разглеждането на ЧНД, които не са включени в седмичното разпределение. Отделно са давали и дежурства съгласно график утвърден от председателя на съда. През м. октомври и м. ноември 2007 г.  бяха назначени системен администратор, съдебен секретар и куриер на свободните бройки и в момента съда работи в пълен състав съдебни служители, като две от длъжностите се заемат по съвместителство. Ръководството на съда положи усилия за подобряване работата на служителите и повишаване на професионалната им подготовка. През отчетния период всички служители преминаха на курс за компютърна грамотност, организиран от Института по правосъдие. Периодично бяха извършвани проверки по дейността за архивиране на делата и изпълнението на влезлите в сила съдебни актове. Назначената на длъжност „мл. специалист – служител по сигурността” Т. Попова мина курс за служител по сигурността, каквото е изискването на ЗЗКИ.
С оглед постъпилите дела за решаване, ръководството на съда е на мнение, че не е необходима промяна на щата на съда.
За своите нужди Софийски военен съд разполага със следното техническо информационно осигуряване:
Всеки от съдиите, както и съдебните служители  разполагат с работни места, оборудвани с компютърна конфигурация, включваща персонален компютър, TFT монитор и принтер, изградени на базата на процесори AMD със следните  основни параметри:
CPU: AMD Sempron 2200+ (1.5GHz), RAM: 512MB, VC: Radeon 9250, HDD: 80GB, Optical device: CD RW.
Съдебните секретари разполагат с работни места, оборудвани с компютърна конфигурация, включваща персонален компютър и TFT монитор. Инсталирани са два мрежови лазерни принтера предвидени за по-големи натоварвания, пред вид по-големия обем на разпечатвани документи, покриващи нуждите на съдебните секретари. Всички  компютърни системи са изградени на базата на процесори AMD със следните  основни параметри:
CPU: AMD Sempron 2400+ (1.6GHz), RAM: 256MB, VC: int. VIA/S3Graphics, HDD: 40GB, Optical device: CD RW.
Всички работни места са с операционна система  MS Windows XP.
Програмното осигуряване включва лицензи за MS Windows XP и MS Office 2003, програмен продукт „ДЕЛТА” - Микроивест - за счетоводни нужди, програмен продукт ”АЛАДИН” – за обработка на заплатите на служителите, и програмен продукт за случайно разпределение на делата разглеждани от софийски военен съд.
Съдът разполага с компютърна информационна система „Апис 6”, инсталирана на една работна станция, изпълняваща ролята на файлов сървър и е общодостъпна за съдиите посредством  локалната компютърна мрежа на съда.
Деловодна програма за движението на документите липсва, като нуждите от такава, както и за статистически цели за момента се покриват от електронна таблица разработена на MS Excel, която за съжаление не е достатъчно надеждна и удобна за работа, поради което е необходим специализиран програмен продукт.
Обмена на данни между отделните работни места се извършва по локална компютърна мрежа която е част от локалната компютърна мрежа изградена в съдебната палата, което я прави трудно достъпна за техническо обслужване, налагащо се от неправилното функциониране на някои мрежови устройства и временни прекъсвания в обмена на данни между отделните работни места, което води до смущения в нормалното протичане на работния процес.
Като обобщение компютърната техника  е актуална към момента и може да работи с посоченото по-горе програмно осигуряване с изключение на 4 работни компютъра, който са нееднократно ремонтирани и в момента не работят оптимално, което води до необходимост от възможно най-скорошната им подмяна с нови, съществува нужда от специализирана деловодна програма и от осигуряване на нормалното функциониране на   локалната компютърна мрежа .
За състоянието на служебния автомобил на Софийския военен съд ФОРД  - ФОКУС.
Автомобилът е закупен през май 2000 година. В монета е на 92 000 км. Ремонтите от който се нуждае са: смяна на съединител /около 1500 лева/, ремонт на задното окачване /1300 лева/, смяна на изпускателните тръби /600 лева/. През 2007 година автомобилът е претърпял катастрофа, при която е била налице икономическа тотална щета. В резултата е сменено предното окачване. Мнението ни, че скоростната кутия също трябвало да се смени. В момента колата е ненадеждна и не се знае колко ще е дълготрайна. Не подлежи на ремонт, а новата е около 5000 евро.
Предвид гореизложеното, становището ни е, че общото състояние на автомобилът не е отлично, но е добро.

08.02.2008 г.                        И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД:

град София                                                                                            ПОЛКОВНИК   ДРАГИЕВ

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg