Вътрешни правила за работа със съдебните заседатели в СВС

С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

 София-1000, бул. Витоша, 2, тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svs1990@abv.bg

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за работа  със съдебните заседатели

в Софийския военен съд

І. ЦЕЛ

Чл. 1.(1)  Настоящите правила имат за цел да конкретизират организацията и начина на работа, както и да бъдат определени изискванията за етично поведение на съдебните заседатели при Софийския военен съд при осъществяване на функциите им, за да могат да изпълняват задълженията си безпристрастно, справедливо и обективно за повишаване доверието на обществеността в съдебната система.

                (2) Правилата имат и следните допълнителни цели:

                1. да издигат престижа на съдебния заседатели;

                2. да защитават личността на съдебния заседател;

                3. да дават насоки за поведение;

                4. да утвърждават принципа за справедливост и безпристрастност в правораздаването;

                5. да утвърждават принципа за участие на обществеността в правораздаването.

ІІ. СЪСТАВ. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ. ОТГОВОРНОСТ.

               

Чл. 2. Съдебни заседатели в Софийски военен съд могат да бъдат генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба, които са избрани по предвидения в закона ред.

                Чл. 3. Съдебен заседател не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата към съда.

Чл. 4. Новоизбраните съдебни заседатели полагат клетва пред Общото събрание на съдиите от СВС.

Чл. 5. След полагане на клетвата, служителят изпълняващ функциите на „Служител по сигурността на информацията” в СВС провежда първоначално обучение на новоизбраните съдебни заседатели при стриктно спазване на Вътрешните правила за организацията по провеждането на първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Чл. 6. В тримесечен срок от полагане на клетвата съдебният администратор на СВС и Националният институт на правосъдието организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.

Чл. 7.(1) Мандатът на съдебните заседатели е 4 /четири/ години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

                (2) Ако разглеждането на делата, в които участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, участието им по съответните дела продължава до тяхното приключване.

                Чл. 8. Съдебният заседател се освобождава предсрочно от Общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд по предложение на председателя на съда:

                1. по негово искане;

                2. при поставянето му под запрещение;

                3. когато е осъден за умишлено престъпление;

                4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;

                5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява; извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт, включително когато това уронване е последица от привличането му в качеството на обвиняем за умишлено престъпление;

                6. в случай че бъде привлечен като обвиняем за умишлено престъпление във връзка с осъществяване на функции в правораздаването;

                7. при възникване или установяване на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 ЗСВ.

                Чл. 9.(1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.

                (2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на Военно-апелативния съд може да отмени разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.

                Чл. 10. Председателят на съда извършва служебна проверка за съдимостта на съдебните заседатели на всеки шест месеца.

ІІІ. ОБЛЕКЛО НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

               

Чл. 11. Съдебните заседатели – кадрови военнослужещи участват в съдебните заседания в Софийския военен съд във военна униформа и с отличителни знаци.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

               

Чл. 12. За времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите и задълженията си, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт и им се възстановяват разходите за транспорт /жп, автобус и/или градски транспорт/, направени във връзка с участието им в съдебни заседания, за пътуване от местоживеенето или местоработата им до Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ №2 или до сградата на провеждане на съдебното заседание от СВС, в границите на съдебния район, по ред и начин подробно описани в ЗСВ, Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, изд. от ВСС, обн. ДВ, бр. 81/10.10.2017 г., в сила от 10.10.2017 г. и част VII от настоящите правила.

Чл. 13. Съдебният заседател е длъжен:

1. при встъпването си да посочи в писмена форма точен адрес, месторабота, телефон и имейл, на които може да бъде намиран. При промяна на тези данни следва незабавно да депозира в съда писмено заявление чрез пощата, по факс или чрез електронна поща;

2. да спазва законите на страната, както и основните начала на съдопроизводството;

                3. да съблюдава принципите на честност и добронамереност при изпълнение на задълженията си и отговорностите;

                4. да не проявява грубост и неуважение в поведението си и да бъде учтив с магистратите и със съдебните служители;

                5. да не коментира публично професионалните и моралните им качества;

                6. да не предоставя информация за дейността на състава на съда на медиите или други трети лица;

                7. да не използва по неподходящ или неправомерен начин информацията или документацията, която получава при или по повод изпълнение на задълженията си като съдебен заседател и пази тайната на съдебните съвещания;             

8. да не участва в състава на съда, ако за него е налице някое от основанията по чл. 29 НПК. Ако при запознаване с материалите по дело, в което участва или след даване ход на същото установи, че е в близка роднинска връзка със страните или има наличие на обстоятелства, според които може да се счита предубеден или заинтересуван пряко или косвено от изхода на делото, следва да уведоми за това председателя на съда или председателя на съдебния състав и да си направи отвод за участие по делото;

                9. да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна;

10. да не закъснява за съдебни заседания, а се явява най-малко петнадесет минути преди определения час на съдебното заседание при председателя на състава;

                11. незабавно да информира председателя на СВС, в случай че бъде привлечен в качеството на обвиняем;

12. да не изразява предварително становище по делата, по които участва, както и становище по дела, които не са му възложени;

13. в случаите, когато е останал на особено мнение, да подпише присъдата и мотивите, постановени от мнозинството на съдебния състав, като изложи мнението си в писмена форма в срока по чл. 308 НПК;

14. да прилага нормативните актове точно, обективно и безпристрастно, като своевременно се информира за промените в нормативната уредба и участва в организираните от съда обучения;

15. да уведоми в писмена форма председателя на СВС при невъзможност да изпълнява задълженията си като заседател повече от една година поради заболяване, лична или служебна ангажираност;

16. при невъзможност да се яви в съответно съдебно заседание поради временна нетрудоспособност, отсъствие от страната или по други причини, да уведоми своевременно председателя на СВС чрез подадено писмено заявление по пощата, факса, на електронна поща, с приложени писмени доказателства за това.

               

V. СВИКВАНЕ И УЧАСТИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ В СВС

               

Чл. 14.(1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания с разпореждане на председателя /в негово отсъствие – от зам. председателя/ на съда чрез началника/командира на военното формирование най-много за 60 (шестдесет) дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждане на делото, в което участват, продължи и след този срок.

(2) За всяко дело, за разглеждането на което е предвидено участие на съдебни заседатели, се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение с внедрената в съда деловодна програма „САС съдебно деловодство”, функция „Разпределение на съдебни заседатели“. Изборът се извършва от служителя „Човешки ресурси“, а в негово отсъствие от системния администратор на съда.

(3) Определянето на резервни съдебни заседатели по конкретно дело се извършва въз основа на определение на състава на съда по делото на основание чл. 248, ал. 5, вр. ал. 1, т. 5 НПК.

(4) За направения избор на съдебен заседател се съставя протокол, който се подписва от лицето, направило избора и се прилага към делото, по което е направен изборът.

Чл. 15.(1) Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. Съдебният състав в тези случаи се състои от един съдия и двама съдебни заседатели;

                (2) Ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, съставът на съда е от двама съдии и трима съдебни заседатели.

                Чл. 16.(1) Съдебният заседател не е съдия, но е част от съдебния състав, разглеждащ и решаващ делото.

(2) Съдебният заседател е равностоен член и има еднакви права със съдиите и равен глас с тях.

(3) Решенията се вземат по вътрешно убеждение, изградено на основата на събраните доказателства и закона, при спазване на презумцията за невинност на подсъдимия до завършване на наказателното производство с влязъл в сила съдебен акт.

 (4) Съдебните заседатели се изказват и гласуват преди съдиите. Председателят на състава се изказва и гласува последен. Съдът се произнася с обикновено мнозинство.

                (5) Всеки член на състава има право да заяви особено мнение, което трябва да мотивира. Когато докладчикът /съдията/ е на особено мнение, мотивите се изготвят от друг член на състава.

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

               

Чл. 17. Съдебният заседател трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси, както и не трябва да допуска възможност да бъде поставен в реален или предполагаем такъв конфликт на интереси.

                Чл. 18. Ако на съдебен заседател бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже приемането му и незабавно да уведоми за това председателя на съда.

                Чл. 19. Съдебният заседател не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било.

               

VІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

                Чл. 19.(1) Размерът на възнаграждението на съдебния заседател се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата на военен съдия от СВС, но не по-малко от 20 лв. на ден. За всеки заседателен ден то се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяване на съдебния акт, включително и за започнат час. Разчетът на един заседателен час се определя със заповед на председателя на съда. В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните заседатели се заплаща възнаграждение за два отработени часа, изчислено по горепосочения ред.

                  (2) След приключване на съдебното заседание съдебният секретар попълва в деловодната програма САС началния и крайния му час.

(3) След изтичане на съответния месец, най-късно до десето число на следващия месец, служителят „Човешки ресурси“ генерира Справка за съдебни заседатели от деловодната програма САС „Съдебно деловодство“ за участието в съдебни заседания /открити, закрити, разпоредителни/ на всеки един съдебен заседател през съответния месец. Справката съдържа информация за всички съдебни заседания и тяхното времетраене на съответния съдебен заседател като данните се извличат от попълнената от съдебните секретари информация в деловодната програма САС.  

 (4) Верността на данните в справката се удостоверява с подпис на съдебния секретар и съдията-докладчик по съответното/ите дело/а.

                (5) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец безкасово, по посочени в Декларация и представени в счетоводството всеки месец  банкова сметка и осигурителен доход за съответния месец /Приложение № 1/.

 (6) За участие в други дейности, за които не се съставя протокол, времето на заетост се отразява в Справка за други дейности на съдебния заседател /Приложение № 2/. Справката се изготвя от съдебния секретар по делото или от съдебен деловодител, подписва се от него и от председателя на съдебния състав и се представя на служителя „Човешки ресурси“.

 (7) На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт /жп, автобус и/или градски транспорт/, които са направили за участието си в съдебни заседания, за пътуване от местоживеенето им или от местоработата им до Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 или до сградата на провеждане на съдебни заседания от състави на СВС в границите на съдебния район въз основа на Заявление-декларация /Приложение № 3/.

(8) В заявлението-декларация съдебният заседател изброява датите на съдебните заседания и номерата на делата, в които е участвал; декларира  мястото, от което е пътувал за всяко заседание, както и че на тази дата не е ползвал командировъчно или друг безплатен транспорт; посочва банкова сметка, по която да му бъде преведена сумата. Към заявлението прилага разходооправдателните документи. При липса на такива посочва цената на билет за автобус/влак от мястото, от което пътува до гр. София.

(9) Служителят „Човешки ресурси“ проверява верността на попълнената информация в заявлението-декларация по ал. 8 относно цената на билета за обществен транспорт от гр. София до посоченото в Заявлението-декларация място, както и съответствието на информацията за датите и делата, посочени в заявлението с тези от деловодната програма САС. След извършената проверка попълва Документ за транспортни разходи /Приложение№ 4/ и го подписва. Документът се утвърждава от председателя на съда, а в негово отсъствие от зам. председателя.

(10) Служителят „Човешки ресурси“ окомплектова всички документи на всеки съдебен заседател и ги представя на гл. счетоводител за извършване на плащането.

 (11) Гл. счетоводител изчислява общото дневно и месечно възнаграждение за участието на съдебен заседател във всяка друга дейност, за която не се съставя протокол, въз основа на изготвената Справка за други дейности на съдебния заседател за реалното времетраене на дейността. Изплащането на това възнаграждение се извършва по реда на ал. 5. Гл. счетоводител изплаща разходите за транспорт на съдебния заседател, които е направил за участието си в съдебни заседания, посочени Документа за транспортни разходи по реда на ал. 5.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

               

                § 1. За неуредени въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.     

                § 2. Вътрешните правила са изготвени във връзка с издаването от ВСС на Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, обн. ДВ, бр. 81/10.10.2017 г., в сила от 10.10.2017 г.

§ 3. Утвърдени са от Председателя на СВС със Заповед № 214/26.10.2017 г.Прилагат се от 26.10.2017 г. и отменят утвърдените с негова Заповед  № 134/10.08.2016 г. Вътрешни правила за работа със съдебните заседатели в Софийския военен съд.

§ 4. Неразделна част от настоящите правила са Приложения № 1, 2, 3 и 4.

               

Изготвил:

Полк. Свилен Александров

 

Прилoжения 1-4 (.docx)

 

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg