Заповед за утвърдени Правила за достъп до обществена информация в Софийския военен съд.

С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

 София-1000, бул. Витоша, 2, тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svs1990@abv.bg

 

 

З А П О В Е Д

 

№ 41

София, 28.03.2016 г.

 

                На основание чл. 99, във вр. с чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. Правила за достъп до обществена информация в Софийския военен съд.

2. Съгласно т. 5.1 от Правилата за достъп до обществена информация определям за „Служител по Закона за достъп до обществена информация” Делаида Александрова Александрова – съдебен статистик, която да се запознае със задълженията си, следващи й се от Закона за достъп до обществена информация и  Правилата за достъп до обществена информация.

3. Правилата за достъп до обществена информация да се доведат до знанието на всички магистрати и съдебни служители чрез публикуването им на вътрешната компютърна мрежа на съда – за сведение, а на упоменатите в тях лица  и за изпълнение.

4. Правилата за достъп до обществена информация и копие от настоящата заповед да се публикуват на интернет страницата на съда, секция „Достъп до обществената информация” - за заинтересованите външни лица.

5. Изпълнението на т. 3 и т. 4 от заповедта възлагам на системния администратор.

6. Отменям Правила за достъп до обществена информация в Софийския военен съд, утвърдени с моя Заповед №  45/07.03.2011 г., изм. и доп. със Заповед № 38/28.02.2012 г.

7. Контрол по изпълнението възлагам на съдебния администратор.

               

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВС: (п)

ПОЛК. СВ. АЛЕКСАНДРОВ

 

изг./отп.

Н. Георгиева – съд. админ.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg