Правила за за организацията и реда за използване на Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/ в Софийския военен съд

С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

София-1000, бул. Витоша, 2, партер, тел./факс: 980 00 61, e:mail: svs1990@abv.bg

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

 

за организацията и реда за използване на Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/ в Софийския военен съд

 

Раздел І

 

Цел

                 

Чл. 1.1. Настоящите правила имат за цел установяване на механизъм, посредством който при разпределяне на постъпващите в Софийския военен съд дела се осигурява спазване на принципа на случайния подбор и документиране на направения избор.

                Чл. 1.2. Разпределението на делата в СВС се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

                 Чл. 1.3. Случайното разпределяне на делата е нужно да гарантира изпълнението на следните приоритети:

- безпристрастност

- равномерност на натоварването и качество на правораздаването

- прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за корупционни практики.

               

Раздел ІІ

 

Нормативна уредба, регулираща случайния принцип на разпределение на делата

 

                 Чл. 2. Правилата са разработени в съответствие с чл. 9 ЗСВ;  чл. 174, ал. 2, чл. 243, ал. 6, глава 19, част IV, чл. 384 и чл. 384а НПК, изм. и доп. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.; чл. 15, ал. 1 ЗСРС; т. 82.2 от Решение на ВСС по Протокол № 22/29.05.2014г. на ВСС относно Определяне на минималната натовареност на председателите на съдилища и техните заместници при разпределяне на делата за разглеждане; Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС – доп. т. 15 по Протокол № 13/19.03.2015 г.; чл. 35, ал. 4 и чл. 80, ал. 1, 3-8 и 10 от Правилника за администрацията в съдилищата, приет от ВСС, обн. ДВ, бр.68/22.08.2017 г., в сила от същата дата; Решения по Протокол № 37/29.09.2015 г. и Протокол № 28/01.11.2017 г., т. 15.1 на Комисия по професионална квалификация и информационни технологии към ВСС; Решение на Общото събрание на съдиите от СВС от 13.01.2015 г. и Заповед № 65/09.05.2016 г. на административния ръководител на съда.

 

Раздел ІІI

 

Видове дела подлежащи на разпределение

               

Чл. 3. В Софийския военен съд делата, които подлежат на електронно разпределение са:

                Чл. 3.1. Наказателни дела от общ характер (НОХД)

                Чл. 3.2. Наказателни дела от частен характер (НЧХД)

                Чл. 3.3. Административно - наказателни дела (АНД)

                Чл. 3.4. Частни наказателни дела (ЧНД), които са обособени в три групи – ЧНД; ЧНД по чл. 243 НПК и ЧНД – разпити пред съдия.

 

Раздел ІV

 

Използван програмен продукт за разпределение на делата

               

 Чл. 4. В Софийския военен съд се използва Централизираната система за разпределение на дела на принципа на случайния подбор.

                 Чл. 4.1. Предимството на програмния продукт е невъзможността за манипулативна намеса в избора на докладчик и в неговото документиране.

 

Раздел V

 

Лица, извършващи случайното разпределение на делата

               

Чл. 5.1. Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на председателя на съда /в негово отсъствие на зам. председателя/, който образува делото ако са налице процесуалните изисквания, като определя вида му и съдията - докладчик съобразно принципа на случайния подбор.

                Чл. 5.2. Централизираната система за разпределение на делата  /ЦСРД/ е уеб базирана и се намира на адрес:  https://webrand.justice.bg/

                Чл. 5.3. Председателят на съда и неговият заместник получават достъп до Централизираната система за разпределение на делата  чрез персонален квалифициран електронен подпис.

 

 

Раздел VI

 

Начин за ползване на Централизираната система за разпределение

на делата

 

Чл. 6. Ползването на програмния продукт се осъществява по следният начин:

Чл. 6.1. Идентификация - чрез персонален квалифициран електронен подпис и персонална парола за достъп.

Чл. 6.2. Регистриране и разпределяне на дело в системата:

- избира се поле „Регистрирай новопостъпило дело”;

- избор вида на делото;

- въвеждане номера на входящия документ, по който се образува  делото;

- натискане на бутон „Образуване”

- програмата автоматично генерира номера на делото;

- избор на един от начините за разпределяне – „Автоматично”, „Ръчно” или „Дежурни”;

- разпределяне на делото.

 

Чл. 6.3. „Автоматично” - разпределяне на делата  в следния алгоритъм:

- избор на поле „автоматично”;

- програмата автоматично разпределя делото на случаен принцип,без намеса от страна на разпределящия.

Чл. 6.3.1. При законово основание при избора на докладчик по дело да не участва/т определен/и магистрат/и, същият/тите се демаркира/т и в полето срещу името на магистрата/тите се вписва причината за това – основание за отвод по чл. 29 НПК; ползване на платен годишен отпуск; продължителен отпуск по болест или продължителен неплатен отпуск за дела, които следва да се насрочат в срок до един месец; продължителна командировка или други законови основания.

 

Чл. 6.4. Прилагане на избора чрез опция „Ръчно”:

а) при прекратяване на съдебното производство в хипотезите начл.42, ал. 2 НПК; чл. 243, ал. 6, т. 3 НПК; чл. 247а, ал. 3 НПК; чл. 248а, ал. 2 НПК и чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т.т. 1 и 3 НПК, повторновнесеното в съда дело се образува под нов номер и се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

б) по молби и предложения за определяне на общо наказание делото се разпределя на съдията-докладчик, постановил последната присъда. При обективна невъзможност то да бъде възложено на същия съдия поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност или продължителен неплатен отпуск – за повече от два месеца; дългосрочна командировка или е престанал да бъде съдия в съда - делото се възлага на друг съдия-докладчик чрез опция „автоматично”;

в) по молби за тълкуване на влязлата в законна сила присъда или определение /чл. 414, ал.1, т. 1 НПК/; по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо съдебно производство; по искания от НБПП за присъждане на адвокатско възнаграждение на служебен защитник; по искания от всякакъв характер във връзка с разноските и веществените доказателства по делото; първоначалния режимна изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”; по чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 7 НК не се образуват частни наказателни дела. Те се възлагат на съдията-докладчик, постановил съдебния акт и произнасянето става в рамките на самото дело. При обективна невъзможност делото да бъде възложено на този съдия поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност или продължителен неплатен отпуск – за повече от един месец; дългосрочна командировка или е престанал да бъде съдия в съда, председателят /в негово отсъствие зам.председателят/ на съда издава заповед за избор на друг съдия от комисия по принципа на случайното разпределение. Копие от протокола на комисията се прилага към делото;

г) при наличие на първо произнасяне по мярка за неотклонение в досъдебното производство, всички ЧНД, образувани по искания за изменение на въпросната мярка в тази фаза на процеса се възлагат на същия съдия -докладчик;

д) делата за принудително лечение по Закона за здравето, както и тези за прекратяване на постановеното вече принудително лечение се възлагат на съдията, постановил първия акт относно въпросното принудително лечение;

е) при постановяване на еднотипни искания по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с едни и същи участници, делата се насрочват за една и съща дата, като първото се разпределя на случаен принцип, а всички останали - на вече определения съдия-докладчик;

ж) образуваните ЧНД по искания по ЗСРС се разпределят на председателя на СВС, а в негово отсъствие - на зам. председателя на съда – чл. 174, ал. 2 НПК и чл. 15, ал. 1 ЗСРС. При служебна или друга ангажираност на председателя когато е на работа, след негова писмена заповед делото се разпределя на зам. председателя чрез тази опция.

Чл. 6.4. При отмяна на съдебен акт по движение на делото в съдебно заседание (прекратяване по чл. 289 НПК, спиране по чл. 290 НПК) и връщане на същото за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се възлага на първоначално определения съдия-докладчик.

 

Чл. 6.5. Прилагане на избора чрез опция „Дежурни”:

Чл. 6.5.1. На дежурния съдия се разпределят всички частни наказателни дела, образувани по постъпили искания по досъдебното производство:

а/ по чл. 61, ал. 3 НПК /обжалване на гаранция, взета от органите на досъдебното производство/; по чл. 64 НПК /вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство/; по чл. 62, ал. 2, вр. чл. 64 НПК /вземане на първоначална мярка за неотклонение домашен арест/; по чл. 67, ал. 2 НПК /искане или предложение за налагане на забрана за доближаване до пострадалия/; по чл. 68, ал. 4 НПК /обжалване на отказ на прокурора за разрешаване за напускане пределите на Република България/; по чл. 68, ал. 5 НПК /искане за отмяна на забраната за напускане пределите на Република България/; по чл. 69, ал. 2 НПК /искане за отстраняване на обвиняемия от длъжност/; по чл. 70, ал. 2 НПК /искане за настаняване на обвиняемия в психиатрична заведение/; по чл. 72, ал. 1 НПК /искане за вземане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата/; по чл. 73, ал. 2 НПК /искане на пострадалия или на неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице в досъдебното производство за взимане на мерки за обезпечаване на гражданския иск/; по чл. 146, ал. 3 НПК /разрешение за вземане на образци за сравнително изследване/; по чл. 158, ал. 3 и 4 НПК /разрешение или одобрение на оглед на лице/; по чл. 159а НПК; по чл. 161, ал. 1 и 2 НПК /разрешение или одобрение на претърсване/; по чл. 164, ал. 3 НПК /одобрение на извършен обиск/; по чл. 165, ал. 2, 4 и 5НПК /задържане и изземване на кореспонденция/; по чл. 222 НПК /разпит на обвиняемия пред съдия/ и чл. 223 НПК /разпит на свидетеля пред съдия/; по чл. 368 НПК;

б/ по наказателни дела от общ характер, образувани по Глава 25 от НПК /Незабавно производство/.

Чл. 6.5.2. В случаите на постъпване на повече частни наказателни дела, които изискват незабавно произнасяне или присъствие на съдия на разпити по повече от едно досъдебно производство по едно и също време; дежурният съдия е в планирано съдебно заседание или е обективно възпрепятстван да изпълнява задълженията си, постъпващите дела се разпределят чрез опция „Дежурни” на определения „резервен дежурен съдия” за седмицата.

Чл. 6.5.3. С оглед равномерното натоварване на всички съдии по вид дело „ЧНД – разпит пред съдия”, председателят, а в негово отсъствие зам.-председателят, може да разпредели такъв вид дело/а и на друг съдия, който не е дежурен или резервен дежурен съдия на конкретната дата.

Чл. 6.5.4.В средата на всеки месец, със заповед на административния ръководител в Софийския военен съд се определят дежурните и резервните дежурни съдии за следващия месец, като дежурството е за една седмица. Поради особеност на Централизираната система за разпределение на делата, при разпределение на дело използвайки опцията „Дежурни” се визуализират дежурните съдии само за периода, обхващащ деня на разпределение на делото (в случая със Софийски военен съд – текущата седмица). Тази особеност прави невъзможно използването на опция „Дежурни”, когато е необходимо дадено дело да се разпредели на съдия, който е дежурен след периода, обхващащ деня на разпределението – напр. разпит пред съдия през следващата седмица.

В тези случаи делото се разпределя с помощта на опцията „Ръчно” на съответния дежурен или резервен дежурен съдия, а като основание за избора се посочва номерът на заповедта, с която са определени дежурните и резервните съдии в Софийския военен съд за съответната дата.

 

Чл. 7. Повторно разпределяне на  вече разпределено дело.

а) при самоотвод или направен отвод, който е бил уважен;

б) когато се налага смяна на съдия-докладчик - при продължителен отпуск по болест или при ползване на продължителен неплатен отпуск – повече от два месеца; при командироване за повече от два месеца или напускане на съда.

 В тези случаи председателят на СВС, а в негово отсъствие – зам.-председателят, разпределя повторно делото чрез опция „Автоматично”, като вписва в полето причината за новия избор. Копие от протокола се прилага към делото.

Чл. 7.1. При невъзможност член на състав да участва в разглеждане на дело, по което не е докладчик, но е в неговия състав, председателят на съда, а в негово отсъствие - зам. председателят, издава заповед за заместването му от друг съдия, който се определя от комисия на случаен принцип. Копие от протокола на комисията се прилага към делото.

Чл. 7.2. При постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, съдът отлага разглеждането на делото. Споразумението /и съответните материали към него/ се отделя и се образува ново дело – НОХД споразумение. Като начален документ за образуването му се ползва споразумението. Председателят на съда /в негово отсъствие - зам. председателят/определя съдия-докладчик по новото дело чрез опция „Автоматично“. Новият съдебен състав се произнася по делото в седемдневен срок от получаването му. Съдебният състав по първоначалното НОХД /образувано по обвинителния акт/ продължава разглеждането му след приключване на делото /образувано по споразумението/, като второто дело  незабавно се прилага към първото.

Чл. 8. При необходимост от определяне на втори съдия за участие в състава по конкретно дело, председателят /в негово отсъствие зам. председателят/ на съда определя втория съдия чрез опция „Член състав“. Копие от протокола се прилага към делото.

 

Чл. 9. Подписване и разпечатване на извършеното разпределение:

- избор на поле „подпис” – разпределението се подписва с квалифицирания електронен подпис(КЕП) на разпределящия;

- отпечатване на генерирания и подписан с КЕП протокол;

- подписване на отпечатания на хартиен носител протокол;

 

Чл. 10. Процентна натовареност на съдиите:

Чл. 10.1. Председателят на съда – минимум  70 % от всички видове дела; 

Чл. 10.2. Зам. председателят на съда – минимум 90% от всички видове дела, а за всички останали съдии – 100% от всички видове дела.

 

Чл. 11.Извършеният електронен избор се документира с протокол, в който са отразени:

- номер на делото;

- номер на входящия документ, по който се образува  делото;

- вида и групата, в която е разпределено;

- начинът, по който се е извършил изборът на съдия-докладчик;

- име на определения съдия-докладчик;

- име на разпределящия;

- дата и час на извършеното разпределение;

- при евентуална замяна на първоначално определения докладчик - причините за това и новият съдия- докладчик.

 

Раздел VII

 

Статистика, отчетност и архив

 

Чл. 12. Системата позволява извършване на бърза и лесно достъпна справка във всеки момент относно броя на разпределените в съответната група дела и броя на делата за всеки конкретен съдия.

Чл. 12.1. Оригиналите на отпечатаните и подписани от извършващия разпределението протоколи за електронно разпределение и за повторно такова, както и оригиналите на протоколите на определените със заповеди комисии за избор на съдии в предвидените в тези правила случаи се съхраняват в папка-класьор при председателя на съда, а копия от тях се класират в образуваните дела.

Чл. 12.2. Информацията от архивирането се съхранява за срок не по-малък от най-продължителния срок за архивирането на делата.

 

 

Раздел VІII

 

Заключителни разпоредби

 

§1. Настоящите правила се прилагат от 05.12.2017 г. и отменят Правилата за организацията и реда за използване на Централизираната система  за разпределение на делата в Софийския военен съд, утвърдени със заповед на Административния ръководител на СВС № 146/29.09.2015г.

§2. Допълване и конкретизиране на правилата се извършва с изрична заповед на административния ръководител – председател на съда.

 

 

 

 

Изготвил:

полк. Александров

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg