СПРАВКА за 2016 г.

СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД

София - 1000, бул.Витоша№ 2, партер, тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svsl990alabv.bg

 

 

 

 

СПРАВКА

 

за постъпилите заявления за достъп до обществена и за повторно ползване на информация от обществения сектор, която включва и данни за направените откази и причините за това през 2016 г.

 

 

През 2016 г. в Софийския военен съд са постъпили 2 (две) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, регистрирани в Регистъра за достъп до обществена информация.

 

1. № 1/01.02.2016 г. - заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от Георги Валентинов Кирилов, изпратено от ВКП на РБ.

Поисканата от заявителя информация за следното: 1. Могат ли гражданите да присъстват на пленумите на прокуратурите и съдилищата и кои в София-град, какви са изискванията за това и кога е следващия пленум? 2.Могат ли гражданите да предлагат реформи чрез пленумите в прокуратурите и съдилищата, кои видове и като ранг и по какъв начин? Моли за всички подробни начини за атестиране, законодателни промени по реабилитация, въвеждане на електронни устройства и компютри с нормативни документи за справки в съдебните зали; 3. Колко от делата са по чл. 133 (2) от ЗСВ в последните Юг. (поотделно за всяка година) са одобрени и колко са сумарно исканията; при психиатричните дела; при други дела по Закона за здравето; различни от Закона за здравето дела; 4. Линк или друг безплатен достъп до периодичното издание на ВКС и ВАС, както и имената на на изданията. Линк към всички публикувани и непубликувани доклади (поне в последните няколко години) и подобни документи на съдилищата с адрес в София-град. Копия от протоколите от последните 3 заседания на общите събрания на съдилищата в София-град. Годишните доклади на съдилищата.

Заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Предоставен му е пълен достъп до исканата официална и служебна обществена информация. Заявителят е уведомен, че исканата официална информация се съдържа в ЗСВ, ЗДОИ и 33. Информиран е, че Софийския военен съд е специализиран съд с определена от закона подсъдност, очертана в чл. 396 от НПК и поставените от заявителя въпроси във връзка с дела по чл. 133 (2) от ЗСВ по психиатрични дела; други дела по Закона за здравето и дела различни от 33 са извън компетентността на СВС.

Уведомен е, че всички годишни отчетни доклади на СВС от 2007 г. до 2015 г. са публикувани на сайта на СВС.

Изпратени са му последните 3 бр. от общите събрания на съдиите от

СВС;

2. №2/01.02.2016 г. заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от Доротея Дачкова Николова, с адрес: редакцията на в-к „Сега". Заявителят е подал заявлението си до Висшия съдебен съвет, препратена по служебните страници на ВСС до СВС. Поисканата от заявителя информация за следното: По какви проекти по всички оперативни програми на ЕС, по Норвежкия финансов механизъм и по Българо-швейцарската програма са били бенефициенти ВСС, както и всички органи на съдебната власт от 01.01.2007 г. до 31.12.2015 г.; За всеки проект поотделно да бъдат предоставени данни за това: кой е бенефициентът; какъв е бюджетът по проекта - разбивка на това каква част от бюджета е проекто финансиране и каква - национално; каква е целта на проекта; на кого (имена на физически и юридически лица) и колко е платено и за работа по коя дейност от проекта.

Заявителят е посочил формата, под която да бъде предоставен достъп до исканата информация - по електронен път на посочен в заявлението имейл адрес.

Предоставен е пълен достъп до исканата информация, която й е предоставена във формата на писмена справка, изпратена по електронен път на посочения адрес.

Заявителят е уведомен, че Софийският военен съд не е бил бенефициент по нито един проект по оперативни програми на ЕС, по Норвежкия финансов механизъм и по Българо-швейцарската програма за периода 01.01.2007-31.12.2015 г.

 

Справката е изготвена на основание т. 5.2, четвърто тире от Правилата за достъп до обществена информация в Софийския военен съд.

 

 

 

 

Служител по ЗДОИ:

(Надежда Георгиева)

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg